Bírák

7. fejezet

Gedeon legyőzi a midiánitákat

1 Felkele pedig jó reggel Jerubbaál – ez Gedeon – és az egész nép, mely vele volt, és táborba szállának a Haród kútjánál, és a Midián tábora tőle északra volt a Moré-halomtól fogva a völgyben.

2 És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, mely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midiánt. Izráel még dicsekednék velem szemben, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást nékem!

3 Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: Aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád-hegységről! És visszatérének a nép közül huszonkétezren, és csak tízezren maradának ott.

4 És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a nép is sok. Vezesd őket le a vízhez! És ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked: Ez menjen el veled, az menjen el veled! De bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne is menjen!

5 És levezette a népet a vízhez, és monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak.

6 És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldosák a vizet, háromszáz férfiú. A nép többi része pedig mind térdre esve ivott.

7 És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták vala a vizet, és adom Midiánt kezedbe. A többi nép pedig menjen el, ki-ki a maga helyére! 1Sám 14,6

8 És ők kezükbe vevék a népnek útravalóját és kürtjeit. Az Izráel többi férfiait pedig mind elküldötte, mindeniket a maga hajlékába, és csak a háromszáz férfiút tartotta meg. A Midián tábora pedig alatta feküdt a völgyben.

9 És monda néki az Úr azon az éjszakán: Kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket.

10 Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a táborba!

11 És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba! És lement ő és Púra, az ő szolgája a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak.

12 És a midiániták és az amálekiták és a napkeletiek minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van.

13 Mikor pedig Gedeon odament, ímé, az egyik férfiú éppen álmát beszélte el a másiknak, és monda: Ímé, álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergett alá a midiániták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt úgy, hogy eldőlt, és felfelé fordította azt, és a sátor ledőlt.

14 A másik aztán felele és monda: Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izráelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát.

15 És mikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtá magát, és visszatére az Izráel táborába, és monda: Keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midián táborát.

16 És a háromszáz embert három csapatba osztá el, és mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat e korsókba.

17 És monda nékik: Énreám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek! És ímé, én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek!

18 Ha én a kürtbe fúvok, és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok: Az Úrért és Gedeonért!

19 És leméne Gedeon és az a száz férfiú, aki vele volt, a tábor széléhez a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor éppen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel, és összetörék a korsókat, amelyek kezükben valának.

20 És kürtölt mind a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának: Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért!

21 És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült.

22 És mikor a háromszáz ember belefújt kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, és egész Béth-Sittáig futott a tábor Cererah felé Abelmehola határáig Tabbathon túl.

23 És egybegyűjtettek az Izráel férfiai Nafthaliból, Áserból és az egész Manasséból, és úgy űzék a midiánitákat.

24 És követeket külde Gedeon az egész Efraim-hegységbe, ezt üzenvén: Jöjjetek alá a midiániták ellen, és foglaljátok el előttük a vizeket Béthbaráig és a Jordánt! És egybegyűle Efraimnak minden férfia, és elzárák a vizeket Béthbaráig, és a Jordánt is.

25 És elfogák Midiánnak két fejedelmét, Orebet és Zéebet, és megölék Orebet az Oreb kőszikláján, és Zéebet megölék a Zéeb pajtájában, és űzték a midiánitákat. Orebnek és Zéebnek fejét pedig elvivék Gedeonnak a Jordánon túl. Zsolt 83,12; Ésa 10,26

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában