Bírák

20. fejezet

Benjámin törzse ellen a többiek hadat indítanak, és csaknem kiirtják

1 Erre kivonultak az Izráel minden fiai, és összegyülekezett a nép mint egy ember Dántól fogva Bersebáig és a Gileád földjéig az Úrhoz Mispába.

2 És megjelentek az egész népnek fő-fő emberei, az Izráelnek minden nemzetségei az Isten népének gyülekezetében, négyszázezer gyalogos, fegyverfogható férfiú.

3 De meghallották a Benjámin fiai is, hogy felmentek az Izráel fiai Mispába. Az Izráel fiai pedig mondának: Mondjátok meg, hogy mint történt ez a gonoszság?

4 És felele a lévita, a megöletett asszonynak férje, és monda: Gibeába, mely Benjáminé, mentem én és az én ágyasom, hogy ott megháljak.

5 És ellenem támadtak Gibeának férfiai, és körülvették miattam a házat éjjel, engem akartak megölni, de az én ágyasomat nyomorgatták meg annyira, hogy meghalt.

6 Ekkor fogtam ágyasomat, és szétvagdaltam őt, és szétküldöztem az Izráel örökségének minden tartományaiba, mert utálatosságot és aljasságot követtek el Izráelben.

7 Ímé, mindnyájan, kik itt vagytok Izráel fiai, szóljatok erről, és tanácskozzatok felőle!

8 Ekkor felállott az egész nép mint egy ember, mondván: Senki közülünk sátorába ne menjen, és senki házához ne térjen,

9 mert most Gibea ellen ezt cselekedjük: sorsot vetünk rá.

10 És választunk tíz férfiút száz közül és százat ezer közül és ezret tízezer közül Izráelnek minden nemzetségéből, hogy hordjanak élelmet a népnek, hogy ez elmenvén, cselekedjék Benjámin Gibeájával annak minden gonoszsága szerint, melyet elkövetett Izráelben. 3Móz 20,10

11 És összegyülekezett Izráel minden férfia a város ellen mint egy ember, egyesülten.

12 És követeket küldöttek az Izráel nemzetségei Benjámin minden törzseihez, mondván: Micsoda aljasság az, ami tiközöttetek történt?

13 Most adjátok ki azokat a férfiakat, a Béliál fiait, akik Gibeában vannak, hogy megöljük őket, és kitisztítsuk a gonoszt Izráelből! De a Benjámin fiai nem akartak hallgatni testvéreiknek, az Izráel fiainak szavára, 5Móz 22,22

14 hanem egybegyűltek a Benjámin fiai a városokból Gibeába, hogy kimenjenek harcolni az Izráel fiaival.

15 És azon a napon a Benjámin fiai, akik a városokból jöttek fel, huszonhatezer fegyverfogható férfiút számlálának Gibea lakóin kívül, kik szám szerint hétszázan voltak, mind válogatott férfiú.

16 Ebből az egész népből volt hétszáz válogatott férfiú, akik suták voltak. Ezek mindnyájan a parittyával hajszálnyira biztosan találtak, és nem hibázták el.

17 Az Izráel fiai pedig szám szerint, a Benjámin fiain kívül, négyszázezren voltak, fegyverfogható emberek, és mind hadakozó férfiak.

18 Ekkor felkeltek, és felmentek Béthelbe, és megkérdék az Istent, és mondának az Izráel fiai: Ki menjen fel először közülünk a Benjámin fiai ellen hadakozni? És monda az Úr: Júda először.

19 Felkeltek azért az Izráel fiai reggel, és táborba szállottak Gibea előtt.

20 És kimentek Izráel emberei harcolni Benjámin ellen, és csatarendbe állottak fel ellenük az Izráel emberei Gibeánál.

21 És kivonultak a Benjámin fiai is Gibeából, és levertek az Izráel fiai közül aznap huszonkétezret a földre.

22 De a nép, Izráel férfiai, megbátoríták magukat, és újra csatarendbe állottak ugyanazon a helyen, amelyen előtte való nap sorakoztak.

23 És felmenének az Izráel fiai, és ott sírtak az Úr előtt egész estig, és megkérdezték az Urat, mondván: Vajon elmenjek-é még harcolni az én atyámfiának, Benjáminnak fiai ellen? Az Úr pedig monda: Menjetek fel ellene!

24 És mikor az Izráel fiai másnap a Benjámin fiai ellen felvonultak,

25 kijött elébük Benjámin Gibeából másnap, és levert az Izráel fiai közül még tizennyolcezer embert a földre, kik mindannyian fegyverfoghatók valának.

26 Ekkor felment Izráel minden fia és az egész nép, és elmenvén Béthelbe, sírtak, és ott maradtak az Úr előtt, és böjtöltek aznap egész estéig, és égőáldozattal és hálaadó áldozattal áldoztak az Úr előtt.

27 És megkérdezék az Izráel fiai az Urat – mert ott volt abban az időben az Isten frigyládája,

28 és Fineás, az Áron fiának, Eleázárnak fia szolgált körülötte abban az időben –, mondván: Vajon még egyszer felmenjek-é harcolni az én atyámfiának, Benjáminnak fiaival, vagy pedig abbahagyjam? És monda az Úr: Menj, mert holnap kezedbe adom őket.

29 És leseket vetett Izráel Gibea ellen körös-körül.

30 És felvonultak az Izráel fiai a Benjámin fiai ellen harmadnapon, és felállottak Gibea ellen úgy, mint annak előtte.

31 Ekkor kijöttek a Benjámin fiai a nép ellen, elszakasztatának a várostól, és elkezdették a népet verni és ölni, mint annak előtte a mezőn, a két úton, melynek egyike Béthelbe, másika Gibea felé vezet, és már megöltek mintegy harminc férfiút Izráelből.

32 És mondának a Benjámin fiai: Megverettetnek ezek előttünk megint, mint először. Az Izráel fiai pedig mondának: Fussunk el, és szakasszuk el őket a várostól, ki az országútra!

33 És az Izráel minden fia elhagyta helyét, és Baál-Thámárnál állott fel. Izráel lesei pedig előtörtek rejtekhelyeikből Maareh-Gabából.

34 Ekkor az egész Izráelből tízezer válogatott férfiú tört Gibea ellen, és nékibúsulának a harcnak, és amazok észre sem vették, hogy veszedelemben forognak.

35 Így verte le az Úr Izráel előtt Benjámint, és elpusztítottak az Izráel fiai azon a napon a Benjámin fiai közül huszonötezer-száz férfiút, kik mind fegyverfoghatók voltak.

36 Benjámin fiai tehát látták, hogy megveretnek, mivel Izráel férfiai csak azért adtak helyet Benjáminnak, mert ők a lesekben bíztak, amelyeket Gibeánál helyeztek el.

37 És a les elősietett és előtört Gibea ellen, és a les bevonult, és leölte az egész várost fegyvernek élével.

38 És abban egyeztek meg Izráel férfiai a les-csapatokkal, hogy erős füstfelleget bocsátanak fel a városból.

39 Mikor aztán az Izráel férfiai visszafordultak a harc közben, és Benjámin megkezdte az öldöklést, és leölt mintegy harminc férfiút Izráelből, és azt gondolta magában: Bizony megverettetnek előttünk, mint az első ütközetben.

40 Éppen akkor kezdett a felhő felemelkedni a városból, mint egy füstoszlop. És mikor aztán Benjámin hátratekintett, látta, hogy ímé, a város lángja már feléri az eget.

41 És az Izráel fiai megfordultak, és megijedének a Benjámin fiai, akik most látták csak, hogy rajtuk a veszedelem.

42 És elfutottak az Izráel férfiai elől a pusztába vivő útra, de a harc ott is utolérte őket, és az út közepén ölték le a városból jövőket.

43 Körülvették Benjámint, üldözték őt, letiporták a pihenőhelyen, egészen a Gibea előtt keletre eső vidékig.

44 És elesett Benjámin közül tizennyolcezer ember, mindnyájan vitéz férfiak.

45 Ekkor megfordultak, és a pusztába menekültek a Rimmon sziklájához, de az utakon még megöltek közülük ötezer embert, és azután egész Gideomig mentek utánuk, és megöltek közülük kétezer embert.

46 Azok tehát, akik elestek Benjámin közül, összesen huszonötezren voltak, kik mindannyian fegyvert fogtak azon a napon, és mindnyájan vitéz férfiak voltak.

47 De hatszáz férfiú megfordult, és elmenekült a pusztába a Rimmon kősziklájára, és ott is maradt a Rimmon szikláján négy hónapig. Bír 21,13

48 Az Izráel férfiai pedig visszatértek a Benjámin fiaira, és megölték őket fegyvernek élével a városokban az emberektől a barmokig, és ami csak található volt. Az összes városokat pedig, miket találtak, tűzzel égették meg. 5Móz 2,34

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában