Eszter

3. fejezet

Hámán nagyravágyása és terve a zsidók kiirtására

1 Ezek után nagy méltóságra emelé Ahasvérus király Hámánt, a Hammedáta fiát, az agágibelit, és felmagasztalá őt, és feljebb helyezteté székét minden fejedelménél, akik vele valának.

2 És a király minden szolgái, akik a király kapujában valának, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg nékik a király. De Márdokeus nem hajtott térdet és nem borult le.

3 Mondának azért a király szolgái, akik a király kapujában valának, Márdokeusnak: Miért szeged meg a király parancsát?

4 Lőn pedig, mikor így szólnának néki mindennap, és nem hallgata rájuk, feljelenték Hámánnak, hogy lássák, megállnak-é Márdokeus dolgai, mert azt jelenté nékik, hogy ő zsidó.

5 És látván Hámán, hogy Márdokeus térdet nem hajt és nem borul le előtte, megtelék Hámán haraggal.

6 De kevés volt előtte, hogy csakis Márdokeusra, magára vesse rá kezét (mert megmondták néki Márdokeus nemzetségét), azért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus egész országában vala, a Márdokeus nemzetét.

7 Az első hónapban, ez Nisán hónapja, Ahasvérus királyságának tizenkettedik évében Púrt, azaz sorsot vetének Hámán előtt napról napra és hónapról hónapra a tizenkettedikig, s ez Adár hónapja. Eszt 9,24

8 És monda Hámán Ahasvérus királynak: Van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket.

9 Ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elvesztessenek, és én tízezer talentum ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék.

10 Akkor lehúzá a király az ő gyűrűjét a maga kezéről, és adá azt az agágibeli Hámánnak, Hammedáta fiának, a zsidók ellenségének. 1Móz 41,42.43

11 És monda a király Hámánnak: Az ezüst tied legyen s a nép is, hogy azt cselekedjed vele, ami néked tetszik.

12 Előhívatának azért a király írnokai az első hónap tizenharmadik napján, és megíraték minden úgy, amiként Hámán parancsolá a király fejedelmeinek és a kormányzóknak, akik az egyes tartományokban valának, és minden egyes nép fejeinek, minden tartománynak annak írása szerint és minden egyes népnek az ő nyelve szerint Ahasvérus király nevében íratott és megpecsételtetett a király gyűrűjével.

13 És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék mind a zsidókat, ifjútól a vénig, gyermekeket és asszonyokat egy napon, tizenharmadik napján a tizenkettedik hónapnak (ez Adár hónapja), és hogy javaikat elragadják.

14 Az írásnak mása, hogy tétessék törvény minden egyes tartományban, meghirdettetett minden népnek, hogy legyenek készen azon a napon.

15 A futárok kimenének gyorsan a király parancsával. És a törvény Susán várában is kiadatott. A király pedig és Hámán leültek, hogy igyanak. De Susán városa felháborodott.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában