Eszter

2. fejezet

Eszter királyné lesz

1 Ezek után, amint megszűnt Ahasvérus király haragja, megemlékezék Vástiról, és arról, amit cselekedett, és arról, amit végeztek felőle.

2 És mondának a király apródjai, akik néki szolgálának: Keressenek a királynak szép ábrázatú szűz leányokat!

3 És rendeljen a király tiszteket országának minden tartományába, akik gyűjtsenek össze minden szép ábrázatú szűz leányt Susán várába, az asszonyok házába, Hégainak, a király kamarásának, az asszonyok őrzőjének keze alá, és adjanak nékik szépítőszereket!

4 És az a leány, aki tetszik a király szemeinek, uralkodjék Vásti helyett. És tetszett a dolog a királynak, és úgy cselekedék.

5 Vala egy zsidó férfiú Susán várában, akinek neve Márdokeus, Jáirnak fia, aki Simei fia, aki Kis fia, Benjámin nemzetségéből,

6 aki Jeruzsálemből fogva vitetett el a száműzött néppel, amely elvitetett Jekóniással, Júda királyával együtt, akit rabságba vitt el Nabukodonozor, babilóniai király. 2Kir 24,14.15

7 És ez gondviselője volt Hadassának, azaz Eszternek az ő nagybátyja leányának, mert sem atyja, sem anyja nem volt. És a leány szép alakú és szép ábrázatú vala. S mikor meghalt az ő atyja és anyja, Márdokeus leánya gyanánt magához fogadá.

8 Lőn pedig, mikor a király parancsa és rendelete kihirdettetett, és sok leány gyűjtetett Susán várába Hégai keze alá, akkor felvétetett Eszter is a király házába, Hégainak, az asszonyok őrének keze alá.

9 És tetszett a leány az ő szemeinek, és kegyébe fogadá, és siete néki szépítőszereket adni és kiadni az ő részét és hét leányzót, akit néki a király házából kelle kiszemelni, és vivé őt és az ő szolgálóleányait az asszonyok legjobb házába.

10 Meg nem mondá Eszter az ő nemzetségét és származását, mert Márdokeus meghagyta néki, hogy meg ne mondja.

11 Márdokeus pedig mindennap járt az asszonyok házának pitvara* előtt, hogy tudakozódjék Eszter hogyléte felől, és hogy mi történik vele.

12 Mikor pedig eljött az ideje minden leánynak, hogy bemenne Ahasvérus királyhoz, miután asszonyok törvénye szerint tizenkét hónapig bántak vele (mert ennyi időbe telik az ő szépítésük, hat hónapig mirtusolajjal és hat hónapig illatos szerekkel és asszonyi szépítőszerekkel),

13 akkor így ment a leány a királyhoz: Mindent, amit kívánt, megadtak néki, hogy menjen azzal az asszonyok házából a király házáig.

14 Este bement, és reggel visszatért az asszonyok második házába, Sahásgáznak, a király udvarmesterének, a hálótársak őrzőjének kezei alá. Nem jött többé a királyhoz, csak ha kívánta őt a király, és nevén hívták.

15 Mikor azért eljött az ideje Eszternek, a Márdokeus nagybátyja, Abihail leányának, akit leánya gyanánt fogadott, hogy bemenne a királyhoz, nem kívánt mást, mint amit Hégai, a király udvarmestere, az asszonyok őrzője mondott néki, és kedves vala Eszter mindenki szemei előtt, aki őt látá.

16 És felviteték Eszter Ahasvérus királyhoz, az ő királyi házába a tizedik hónapban, ez a Tébet hónapja, országlásának hetedik évében.

17 És a király Esztert minden asszonynál inkább szereté, és minden leánynál nagyobb kedvet és kegyelmet nyert őelőtte, és tette a királyi koronát az ő fejére, és királynévá tette Vásti helyett.

18 És nagy lakomát adott a király minden ő fejedelmének és szolgáinak, az Eszter lakomáját, és a tartományoknak nyugalmat adott, és ajándékokat osztogata király módjára.

19 És mikor összegyűjték a szüzeket másodszor, Márdokeus üle a király kapujában.

20 És Eszter nem mondá meg sem származását, sem nemzetségét, miképpen megparancsolá néki Márdokeus. Mert Márdokeus szavát Eszter úgy fogadá, mint mikor gyámja volt.

Márdokeus felfedezi a király ellen szőtt összeesküvést

21 Azokban a napokban pedig, mikor Márdokeus üle a király kapujában, megharagudott Bigtán és Téres, a király két udvarmestere, a kapu őrei, és azon voltak, hogy rávetik kezeiket Ahasvérus királyra.

22 Tudtára esett e dolog Márdokeusnak, és megmondá Eszter királynénak, és Eszter elmondá a királynak Márdokeus nevében.

23 És megvizsgálták a dolgot, és úgy találták, és mind a kettőt fára akasztották. És megírattaték a krónikák könyvébe a király előtt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában