Eszter

9. fejezet

A zsidók bosszút állnak ellenségeiken

1 A tizenkettedik hónapban azért (ez az Adár hónap), annak tizenharmadik napján, amikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesíttessék, azon a napon, amelyen a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk, ellenkezőleg fordult, mert maguk a zsidók vőnek hatalmat azokon, akik őket gyűlölék. Eszt 3,13; 8,12

2 Egybegyűlének a zsidók városaikban, Ahasvérus király minden tartományában, hogy rávessék kezüket azokra, akik vesztüket keresték, és senki sem állhatott meg előttük. Mert miattuk való félelem szállott minden népre.

3 És a tartományok minden feje, fejedelmek, kormányzók és a király hivatalnokai magasztalták a zsidókat, mert a Márdokeustól való félelem szállott rájuk. Eszt 6,13; 8,15

4 Mert nagy volt Márdokeus a király házában, és híre elment minden tartományba, mert ez a férfiú, Márdokeus, emelkedett és nagyobbodott.

5 És leverték a zsidók minden ellenségeiket fegyverrel, megölvén és megsemmisítvén azokat, és akaratuk szerint cselekedének gyűlölőikkel.

6 És Susán várában megölének és megsemmisítének a zsidók ötszáz férfiút:

7 Parsandátát, Dalpont és Aspatát,

8 Porátát, Adáliát és Aridátát,

9 Parmástát, Arisait, Aridait és Vajzátát.

10 Tíz fiát Hámánnak, Hammedáta fiának, a zsidók ellenségének megölték, de zsákmányra nem tették rá kezüket. Eszt 5,11

11 Azon a napon megtudá a király a Susán várában megöletteknek számát.

12 És monda a király Eszter királynénak: Susán várában megöltek a zsidók és megsemmisítettek ötszáz férfiút és Hámán tíz fiát. A király többi tartományaiban mit cselekesznek? Mi a kívánságod? És megadatik néked. És mi még a te kérésed? És meglészen.

13 És monda Eszter: Ha a királynak tetszik, engedje meg holnap is a zsidóknak, akik Susánban laknak, hogy cselekedjenek a mai parancsolat szerint, és Hámán tíz fiát akasszák fel a fára! Eszt 7,9-10

14 És szóla a király, hogy úgy tegyenek. És kiadaték a parancs Susánban, és Hámán tíz fiát felakasztották.

15 És összegyűltek a zsidók, akik Susánban valának, Adár havának tizennegyedik napján is, és megölének Susánban háromszáz férfiút, de zsákmányra nem tették rá kezüket.

16 És a többi zsidók is, akik a király tartományaiban voltak, összegyűlének, és feltámadtak életükért, és békében maradtak ellenségeiktől. Megölének pedig gyűlölőikből hetvenötezret, de zsákmányra nem tették rá kezüket. Eszt 3,13

17 Történt ez az Adár hónapjának tizenharmadik napján, és megnyugovának a tizennegyedik napon, és tették azt vigalom és öröm napjává.

18 De a zsidók, akik Susánban valának, egybegyűlének azon hónap tizenharmadik és tizennegyedik napján, és megnyugovának azon hónap tizenötödik napján, és azt tették vigalom és öröm napjává.

19 Azért a vidéki zsidók, akik kerítetlen falvakban laktak, Adár hónapjának tizennegyedik napját tették öröm és vigalom napjává és ünneppé, amelyen ajándékokat küldözgetnek egymásnak.

A zsidók ünnepet rendelnek szabadulásuk emlékére

20 És megírá Márdokeus e dolgokat, és leveleket külde minden zsidónak, aki Ahasvérus király minden tartományában közel és távol vala.

21 Meghagyva nékik, hogy tartsák meg az Adár hónapnak tizennegyedik napját és annak tizenötödik napját évről évre,

22 mint olyan napokat, amelyeken megnyugovának a zsidók ellenségeiktől, és mint olyan hónapot, amelyben keserűségük örömre és siralmuk ünnepre fordult, hogy tartsák meg azokat vigalom és öröm napjaiul, és küldjenek ajándékot egymásnak és adományokat a szegényeknek. Neh 8,10-12

23 És felfogadák a zsidók, hogy megcselekszik, amit kezdettek, és amit Márdokeus íra nékik.

24 Mert az agági Hámán, Hammedátának fia, minden zsidónak ellensége, szándékozott a zsidókat elveszteni, és Púrt, azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa és megsemmisítse. Eszt 3,6.7

25 De mikor a király tudomására jutott, megparancsolá levélben, hogy gonosz szándéka, amelyet gondolt a zsidók ellen, forduljon az ő fejére, és felakaszták őt és fiait a fára. Eszt 7,9.10

26 Annak okáért elnevezék e napokat Púrimnak a Púr nevétől. És azért ezen levél minden szava szerint, és amit láttak erre nézve, és ami érte őket,

27 elhatározák és elfogadák a zsidók mind magukra, mind ivadékokra és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak, örök időkre, hogy megtartják e két napot, írásuk és határozatuk szerint minden esztendőben. Eszt 8,17

28 És ezen napok emlékezetben lesznek, és megülik azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra és városról városra. És ezek a Púrim napjai el nem múlnak a zsidók között, és emlékük ki nem vész ivadékaik közül.

29 Íra pedig Eszter királyné, Abihail leánya és a zsidó Márdokeus egész hatalommal, hogy megerősítsék e második levelet a Púrimról.

30 És külde leveleket minden zsidónak Ahasvérus országának százhuszonhét tartományába békességes és igazságos szavakkal,

31 hogy megerősíttessenek ezek a Púrim napjai meghatározott idejükben, amiképpen meghagyta nékik a zsidó Márdokeus és Eszter királyné, és amint elrendelték magukra és ivadékaikra a böjtölés és jajkiáltás dolgát.

32 És Eszter beszéde megerősíté ezt a Púrim történetét, és könyvbe íraték.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában