ÉZSAIÁS KÖNYVE

14. fejezet

Gúnydal a babiloni király bukásáról

1 Bizony, megkönyörül az Úr Jákóbon, és továbbra is Izráelt választja magának. Nyugalmat ad nekik földjükön, jövevények társulnak hozzájuk, és Jákób házához csatlakoznak. 5Móz 7,6-7; Ézs 41,8-9; 56,1-8

2 Fölkarolják és hazaviszik őket a népek, Izráel pedig tulajdonává teszi azokat az Úr földjén mint szolgákat és szolgálóleányokat. Fogságba vivőiket foglyul ejtik, és uralkodnak volt sanyargatóikon. Ézs 49,22-23; 60,3-18; 61,4-9; 66,12; Zak 1,17; Jel 21,24

3 Amikor majd nyugalomra fordítja az Úr fájdalmaidat, nyugtalanságodat és azt a kemény munkát, amit végeztettek veled, 2Móz 1,14

4 ezt a gúnydalt fogod énekelni a babiloni királyról: Jaj, hogy vége lett a sanyargatónak, vége lett az erőszaknak!

5 Összetörte az Úr a gonoszság vesszejét, a zsarnokság botját, Ézs 9,3; Jer 48,17

6 amely népeket vert dühében szüntelen veréssel, és nemzeteket tiport haragjában, kegyetlenül üldözve őket.

7 Megnyugodott, békés az egész föld, ujjongásba törtek ki az emberek.

8 Még a ciprusok is így örülnek, meg a Libánon cédrusai: Mióta elterültél, nem jön favágó ellenünk!

9 Megrendült odalent a holtak hazája, amikor meglátta jöttödet. Felkölti miattad az árnyakat, a föld összes hatalmasát, fölkelti trónjukról a népek királyait.

10 Rákezdik mindnyájan, és ezt mondják neked: Te is erőtlen lettél, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél!

11 Sírba omlott gőgöd, lantjaid zengése! Férgek a derékaljad, pondrók a takaród! Jób 17,13; Ez 32,18-32

12 Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője! Lk 10,18

13 Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Zsolt 48,3; Ézs 10,13; 37,24; Ez 28,14; Dán 11,36; Mt 11,23; Lk 10,15; 2Thessz 2,4

14 Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!

15 De a sírba kell leszállnod, a gödör legmélyére. Lk 10,18; Jel 12,9

16 Akik csak meglátnak, rád csodálkoznak, elámulnak rajtad: Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok?

17 Ez az, aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat?

18 A népek királyai mind tisztességben nyugszanak, mindegyik a maga sírboltjában.

19 Téged azonban temetetlenül dobnak el, mint valami hitvány gyomot; elborítanak a legyilkoltak, akiket karddal öltek meg, mint egy eltaposott hullát. Nekik kőhalom alatt lesz a sírjuk, Ézs 34,3

20 de téged nem temetnek el velük, mert pusztítottad országodat, saját nemzetedet gyilkoltad. Nem emlegetik soha többé a gonosztevők ivadékát! Jób 18,16-21

21 Állítsatok vágóhidat fiainak őseik bűne miatt, hogy talpra állva el ne foglalják a földet, és be ne töltsék városokkal a világot! 2Móz 20,5

22 Rájuk támadok – így szól a Seregek Ura –, és kiirtom Babilon nevét és maradékát, még az írmagját is – így szól az Úr.

23 Bölömbikák tanyájává teszem, vadvizes mocsárrá, és elsöpröm pusztító seprűvel – így szól a Seregek Ura.

Jövendölés Asszíria ellen

24 Megesküdött a Seregek Ura: Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam.

25 Országomban töröm össze Asszíriát, hegyeimen taposom el. Lekerül róluk igája, lekerül vállukról a teher. Ézs 9,3; 10,27; 29,1-8

26 Ezt terveztem el az egész földdel szemben, így nyújtom ki kezemet minden nép ellen. Ézs 9,11.16.20; 10,4

27 Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza?

A filiszteusokat utoléri az ítélet

28 Áház király halála esztendejében hangzott el ez a fenyegető jövendölés: 2Kir 16,20

29 Ne örüljetek annyira, filiszteusok, hogy összetört a titeket verő bot! Mert a kígyó gyökeréről vipera sarjad, és gyümölcse repülő sárkány lesz.

30 A legszegényebbek jól élnek, és a szegények bizton heverésznek, a te gyökeredet azonban éhhalállal sújtom, maradékodat meggyilkolom.

31 Jajgass, kapu, kiálts, város, rettegjetek, ti filiszteusok! Mert füst gomolyog északról, senki se hagyja el a kijelölt helyét!

32 Mit szólnak majd ehhez a népek követei? Azt, hogy az Úr vetett a Sionnak alapot, és oda menekülnek népe szegényei! Zsolt 87,1-2; 132,13-14; Ézs 28,16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában