Jeremiás

43. fejezet

A zsidók az Úr szava ellenére Egyiptomba mennek, magukkal viszik Jeremiást is, aki ott jövendöl Nabukodonozor betöréséről

1 És amint Jeremiás teljesen elmondta az egész népnek az Úr, az ő Istenük minden rendelését, melyekért az Úr, az ő Istenük küldötte vala őhozzájuk, mindazokat a rendeléseket – mondom –,

2 akkor monda Azariás, Hosájának fia, Jóhanán, Káreának fia és valamennyi kevély férfiak, mondván Jeremiásnak: Hazugságot szólsz te, nem küldött téged az Úr, a mi Istenünk, hogy ezt mondjad: Ne menjetek be Egyiptomba, hogy ott tartózkodjatok!

3 Hanem Báruk, Nériának fia izgat téged miellenünk, hogy minket a káldeusok kezébe adjon, hogy megöljenek minket, és vitessenek Babilonba.

4 És nem hallgata Jóhanán, Káreának fia, sem a seregnek valamennyi tisztje, sem az egész nép az Úr szavára, hogy a Júda földjén maradjanak.

5 Hanem elvivé Jóhanán, Káreának fia és a seregnek minden tisztje Júdának egész maradékát, akik visszajöttek vala mindama nemzetek közül, ahová kiűzettek vala, hogy lakozzanak Júdának földjében. Jer 40,11.12

6 A férfiakat és az asszonyokat, a gyermekeket és a király leányait és minden lelket, amelyet Nabuzáradán, a poroszlók feje hagyott vala Gedáliással, Ahikámnak, Sáfán fiának fiával és Jeremiás prófétát és Bárukot, Nériának fiát.

7 És elmenének Egyiptomnak földjébe, mert nem hallgattak az Úr szavára, és bemenének Táfnesig.

8 És szóla az Úr Jeremiásnak Táfnesben, mondván:

9 Végy a kezedbe nagy köveket, és rejtsd el azokat a sárba, a téglaégető kemencébe, amely a fáraó házának ajtajában van Táfnesben, a júdabeli emberek szeme láttára.

10 És ezt mondd nékik: Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Ímé, én elküldök, és felhozom Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és az ő székét e kövekre teszem, melyeket elrejtettem, és azokra vonja fel az ő sátorát. Ez 29,18.19

11 És betör, és megveri Egyiptom földjét, aki halálra való, halálra, és aki rabságra, rabságra, és aki fegyverre, fegyverre jut. Ez 29,3.13

12 És tüzet gyújtok Egyiptom isteneinek házaiban, és felégeti azokat, és foglyokká teszi őket, és magára ölti Egyiptom földjét, miképpen a pásztor magára ölti ruháját, és kimegy onnan békességgel. Ésa 19,13

13 És Bét-Semesnek, amely Egyiptom földjében van, faragott képeit lerontja, és Egyiptom isteneinek házait tűzzel felégeti.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában