Bírák

9. fejezet

Abimélek testvérgyilkossága és királysága

1 És elméne Abimélek, a Jerubbaál fia Sikembe, az ő anyjának atyjafiaihoz, és beszélt velük, valamint az ő anyja atyjának egész nemzetségével, mondván:

2 Mondjátok meg, kérlek, Sikem minden férfiának hallatára, melyik jobb néktek, hogy hetven férfiú uralkodjék-é rajtatok, Jerubbaálnak minden fia, vagy pedig csak egy ember uralkodjék felettetek? És emlékezzetek meg arról, hogy én a ti csontotok és a ti testetek vagyok!

3 És elmondották anyjának testvérei róla mind e beszédeket Sikem minden férfiainak füle hallatára, és Abimélek felé hajlott az ő szívük, mert azt mondák: Atyánkfia ő!

4 És adának néki hetven ezüstpénzt a Baál-Beritnek házából, és ezzel holmi henyélő és hiábavaló embereket fogadott magának Abimélek, akik őt követék.

5 És elméne atyjának házához Ofrába, és megölé testvéreit, Jerubbaál fiait, a hetven férfiút egy kövön, és csak Jóthám maradt meg, Jerubbaálnak legkisebb fia, mert ez elrejtőzött.

6 És összegyülekezék Sikemnek egész polgársága és Millónak egész háza, és elmenének, és királlyá választák Abiméleket az alatt a magas tölgy alatt, amely Sikemben áll. Józs 24,26

Jóthám példázata

7 Mikor pedig ezt elbeszélték vala Jóthámnak, elment, és megállott a Garizim-hegy tetején, és nagy felszóval kiálta, és így szóla hozzájuk: Hallgassatok rám, Sikem férfiai, hogy reátok is hallgasson az Isten!

8 Egyszer elmenvén elmentek a fák, hogy királyt válasszanak maguknak, és mondának az olajfának: Uralkodjál felettünk!

9 De az olajfa így felelt nékik: Elhagyjam az én kövérségemet, amellyel tisztelnek Istent és embereket, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett?

10 Akkor a fügefának szólottak a fák: Jer el te, és uralkodjál rajtunk!

11 De a fügefa is azt mondta nékik: Elhagyjam-é édességemet és jó gyümölcseimet, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett?

12 Azután a szőlőtőnek mondák a fák: Jer el te, uralkodjál rajtunk!

13 Azonban a szőlőtő is azt mondta nékik: Elhagyjam-é mustomat, amely isteneket és embereket vidámít, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett?

14 Mondának végre a fák mindnyájan a galagonyabokornak: Jer el te, uralkodjál mirajtunk!

15 És monda a galagonyabokor a fáknak: Ha igazán királlyá kentek engem magatok felett, jöjjetek el, nyugodjatok az én árnyékomban, de hogyha nem, jöjjön tűz ki a galagonyabokorból, és égesse meg a Libanonnak cédrusait!

16 Hát ti is most igazán és becsületesen cselekedtetek-é, hogy Abiméleket tettétek királlyá, és jól cselekedtetek-é Jerubbaállal és háza népével, és úgy bántatok-é vele, amint megérdemelte?

17 Mert érettetek harcolt atyám, és még életével is semmit nem gondolván, mentett meg titeket a Midiánnak kezéből.

18 Ti pedig most felkeltetek az én atyámnak háza ellen, és megöltétek gyermekeit, hetven férfiút egy kövön, és királlyá választottátok Sikem férfiai felett Abiméleket, az ő szolgálójának fiát, mert atyátokfia!

19 Ha igazán és becsületesen cselekedtetek Jerubbaállal és az ő házával a mai napon, örüljetek Abiméleknek, és örüljön ő is néktek,

20 de hogyha nem, jöjjön tűz ki Abimélekből, és eméssze meg Sikem férfiait és Milló házát, és származzék tűz Sikem férfiaiból és Milló házából, és eméssze meg Abiméleket!

21 És elfutott Jóthám, és elmenekült, és elment Beérbe az ő atyjafia, Abimélek elől, és ott telepedett meg.

Abimélek csúf véget ér

22 Mikor pedig uralkodék Abimélek Izráel felett három esztendeig,

23 egy gonosz lelket bocsátott Isten Abimélek és Sikem férfiai közé, és pártot ütöttek Sikem férfiai Abimélek ellen,

24 hogy eljöjjön a Jerubbaál hetven fián elkövetett kegyetlenség büntetése, és szálljon az ő vérük Abimélekre, testvérükre, aki megölte őket, és Sikem férfiaira, akik az ő kezeit megerősítették, hogy megölje az ő atyjafiait.

25 És lest vetének néki a Sikem férfiai a hegyeknek tetején, és kiraboltak mindenkit, aki elment mellettük az úton, mely dolgot megmondák Abiméleknek.

26 És eljött Gaál, Ebed fia és az ő atyjafiai, és bementek Sikembe, és bízának őhozzá Sikem férfiai.

27 Annyira, hogy kimenvén a mezőre, leszüretelték szőlőiket, mindjárt ki is taposták, és örömünnepet ültek, és bementek az ő istenüknek házába, és ettek és ittak, és szidalmazták Abiméleket.

28 És monda Gaál, Ebed fia: Kicsoda Abimélek, és kicsoda Sekem, hogy szolgáljunk néki? Nem Jerubbaál fia-é ő, és nem Zebul-é az ő kormányzója? Ti szolgáljátok Hámornak, Sekem atyjának férfiait! De miért szolgálnánk mi?

29 Csak volna az én kezemben e nép, majd elűzném Abiméleket. És monda Abiméleknek: Öregbítsd meg seregedet, és jöjj ki!

30 Mikor pedig meghallotta Zebul, a városnak kormányzója, Gaálnak, az Ebed fiának beszédit, nagy haragra gyulladt.

31 És követeket küldött Abimélekhez Thormába, ezt üzenvén: Ímé, Gaál, az Ebed fia és az ő testvérei Sikembe jöttek, és fellázítják a várost teellened.

32 Most azért készülj fel éjszaka, te és a te néped, mely veled van, és állj lesben a mezőn!

33 És reggel, napfelkeltekor korán kelj fel, és törj a városra, és mikor ő és az ő népe kivonul ellened, cselekedjél vele aszerint, amint akarod!

34 És felkelt Abimélek és az egész nép, amely vele volt, éjszaka, és lesben állottak Sikem ellen négy csapatban.

35 És kijött Gaál, az Ebed fia, és megállott a város kapujának nyílásában. És felkelt Abimélek is meg a nép is, mely vele volt, a lesből.

36 És amint meglátta Gaál a csapatot, monda Zebulnak: Ímé, nép jő alá a hegyeknek tetejéről. Zebul pedig monda néki: A hegyek árnyékát nézed férfiaknak.

37 De Gaál csak folytatta beszédét, és monda: Ímé, egy másik csapat meg az ország közepéből jő alá, a harmadik csapat pedig a jós tölgyfa útján jő.

38 Ekkor monda néki Zebul: Hol van most szád, mellyel mondád: Kicsoda Abimélek, hogy szolgáljunk néki? Nem ez a nép-é az, amelyet kisebbítettél? No, most vonulj ki ellene, és harcolj vele!

39 És kivonult Gaál Sikem polgárainak élén, és megütközött Abimélekkel.

40 De Abimélek megfutamította úgy, hogy elmenekült előle, és sok sebesült elesett a kapu bejáratáig.

41 Abimélek pedig Arumában maradt, és Zebul elűzte Gaált és atyjafiait, hogy ne lakjanak Sikemben.

42 És lőn, hogy másnap kiméne a nép a mezőre, és megmondák Abiméleknek.

43 És az vette az ő népét, és három csapatra osztotta el, és lesben állott a mezőn, és látta, hogy ímé, a nép jő ki a városból. Rájuk támadt, és megverte őket.

44 És Abimélek és az a csapat, amely vele volt, megtámadta és megszállotta a város kapuját. A másik két csapat pedig megtámadta mind a mezőn levőket, és megverte őket.

45 És Abimélek egész nap vívta a várost, mígnem bevette a várost, és a népet, mely benne volt, leölte, a várost pedig lerombolta, és behinté azt sóval. 5Móz 29,23; Sof 2,9; Jer 17,6

46 Mikor pedig ezt meghallották Sikem tornyának minden férfiai, az El-Berith isten házának várába mentek.

47 És mikor Abiméleknek elmondották, hogy Sikem tornyának minden férfiai ott gyűltek össze,

48 felment Abimélek a Sálmon hegyére, ő és az egész nép, mely vele volt, és fejszét vett kezébe, és faágakat vágott le, és azokat felszedte, és vállára rakta, és monda a népnek, amely vele volt: Amit láttatok, hogy cselekedtem, ti is azt tegyétek gyorsan, mint én!

49 Erre az egész népből ki-ki vágott magának ágakat, és követték Abiméleket, és lerakták a fát a vár körül, és tűzzel rájuk gyújtották a várat, úgyhogy meghaltak a Sikem tornyának minden férfiai, közel ezer férfi és asszony.

50 Abimélek pedig elment Thébesbe, és táborba szállott Thébes ellen, és bevette azt.

51 De egy erős torony volt a város közepén, és odamenekült minden férfi és asszony és a városnak minden lakosa. Ezt magukra zárták, és a toronynak padlására mentek fel.

52 És Abimélek odament a toronyig, és ostrom alá vette azt, és egészen a torony ajtajáig közeledett, hogy azt tűzzel égesse fel.

53 Akkor egy asszony egy malomkődarabot gördített le Abimélek fejére, és bezúzta koponyáját. 2Sám 11,21

54 Ki mindjárt odahívta fegyverhordozó apródját, és monda néki: Vond ki kardodat, és ölj meg engem, hogy ne mondják felőlem: Asszony ölte meg őt! És keresztülszúrta őt az apród, és meghalt.

55 Mikor pedig az Izráel férfiai látták, hogy Abimélek meghalt, ki-ki visszatért a maga helyére.

56 Így fizetett meg Isten Abiméleknek azért a gonoszságért, melyet atyja ellen elkövetett, hogy megölte hetven testvérét.

57 És a Sikem férfiainak fejére is visszahárított Isten minden rosszat, és reájuk szállott Jóthámnak, a Jerubbaál fiának átka.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában