EZÉKIEL KÖNYVE

8. fejezet

A próféta látomásában Jeruzsálemben szemléli a templomi bálványimádás utálatosságait

1 És lőn a hatodik esztendőben, a hatodik hónapban, a hónap ötödik napján: én ülök vala házamban, és Júda vénei ülnek vala előttem, és esék reám ott az Úr Istennek keze.

2 És látám, és ímé, vala mintegy tűznek formája, derekának alakjától fogva lefelé tűz vala, és derekától fogva fölfelé vala, mint a fényesség, mint az izzó érc.

3 És kinyújta egy kézformát, és megragada engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek a föld és az ég között, és bevive engem Jeruzsálembe isteni látásokban a belső kapu bejáratához, amely északra néz, ahol vala helye a bosszúság bálványának, amely bosszúságra ingerel vala. Dán 5,5; Ez 20,28; 2Kir 21,7

4 És ímé, ott vala Izráel Istenének dicsősége a látás szerint, amelyet láttam a völgyben. Ez 1,28; 3,23

5 És monda nékem: Embernek fia! Emeld föl csak szemeidet észak felé! Fölemelém azért szemeimet észak felé, és ímé, északra az oltár kapujától áll vala a bosszúság ama bálványa a bejáratnál.

6 És mondá nékem: Embernek fia! Látod-é mit cselekesznek? A nagy utálatosságokat, melyeket Izráel háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szenthelyemtől. De még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni.

7 És vive engem a pitvar* bejáratához, és látám, és ímé, egy lyuk vala a falban.

8 És mondá nékem: Embernek fia! Ronts csak át a falon! És átronték a falon, és ímé, egy ajtó vala ott. Ez 12,5

9 És mondá nékem: Menj be, és lásd meg a gonosz utálatosságokat, amelyeket ezek ott cselekesznek.

10 Bemenék azért, és látám, és ímé, az utálatos csúszó-mászó állatoknak és barmoknak mindenféle képei és Izráel házának minden bálványai vannak bevésve a falon körös-körül.

11 És hetven férfiú Izráel házának vénei közül (ezek közepette Jaazanjáhu, a Sáfán fia) áll vala előttük, mindenik a maga tömjénezőjével kezében, s a füstölőszer felhőjének illata száll vala fel.

12 És mondá nékem: Láttad-é, embernek fia, Izráel házának vénei mit cselekesznek a sötétben, ki-ki az ő képes házában? Mert azt mondják: Nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet. Zsolt 94,7

13 És mondá nékem: Még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni, miket ezek cselekesznek.

14 És vive engem az Úr háza kapujának bejáratához, amely északra van, és ímé, ott asszonyok ülnek vala, siratván a Tammúzt.

15 És mondá nékem: Láttad-é, embernek fia? Még egyéb, ezeknél nagyobb utálatosságokat is fogsz látni.

16 És bevive engem az Úr házának belső pitvarába, és ímé, az Úr templomának bejáratánál, a tornác és az oltár között vala mintegy huszonöt férfiú, kik hátukkal az Úr templomára és orcájukkal keletre fordultak, s ezek kelet felé leborulva imádták a napot. 2Kir 21,5; 23,11

17 És mondá nékem: Láttad-é, embernek fia? Avagy kevés-é Júda házának ily utálatosságokat cselekedni, amilyeneket itt cselekedtek? Hogy még a földet is betöltik erőszakossággal, és engem megint haragra ingerelnek. Ímé, hogy tartják a venyigét orrukhoz!

18 Én is búsulásom szerint cselekszem, nem fog kedvezni szemem, sem meg nem szánom őket. S ha kiáltanak füleimbe nagy fennszóval, nem hallgatom meg őket. Ez 5,11; 9,10; Jer 11,11; JSir 3,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában