EZÉKIEL KÖNYVE

14. fejezet

Bálványimádók nem nyernek feleletet Istentől kérdéseikre

1 És jövének hozzám férfiak Izráel vénei közül, és leülének énelőttem.

2 És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván:

3 Embernek fia! Ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívükbe, és vétkeik botránkozását orcáik elé állították. Vajon engedjem-é, hogy megkérdezzenek engem?

4 Ez okáért szólj velük, és mondjad nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Valaki az Izráel házából bálványait szívébe fölveszi, és vétkének botránkozását teszi orcái elé, és megy a prófétához, én, az Úr felelek meg annak én magam által bálványainak sokasága miatt,

5 hogy megragadjam Izráel házát az ő szívükben, akik elfordultak tőlem bálványaik miatt mindnyájan. Jer 44,17.18

6 Ez okáért mondjad Izráel házának: Ezt mondja az Úr Isten: Térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól, és minden utálatosságtoktól fordítsátok el orcátokat!

7 Mert valaki az Izráel házából és a jövevények közül, akik Izráelben laknak, elhajlik tőlem, és az ő bálványait veszi föl szívébe, és vétkének botránkozását teszi orcája elé, és megyen a prófétához, hogy ez tanácsot kérjen őnéki éntőlem, én, az Úr felelek meg annak én magam által.

8 És ellene fordítom orcámat annak a férfiúnak, és vetem őt jegyül és közbeszédül, és kiirtom népem közül, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ez 15,7; 5Móz 28,37

9 Ha pedig a próféta megtéveszteni engedi magát, hogy kijelentést adjon, én, az Úr tévesztettem meg azt a prófétát. És kinyújtom kezemet ellene, és kivesztem őt az én népem, Izráel közül. Ez 13,2.3; Jer 28,15-17

10 És viselik vétküket: amilyen a kérdező vétke, olyan legyen a próféta vétke is.

11 Azért, hogy el ne tévelyedjék többé Izráel háza éntőlem, és többé meg ne fertőztessék magukat minden ő elszakadásukkal, hanem legyenek az én népem, és én legyek Istenük – ezt mondja az Úr Isten.

Jeruzsálem büntetését már a legkegyesebbek közbenjárása sem akadályozhatja meg

12 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

13 Embernek fia! Ha valamely ország vétkeznék ellenem, elpártolván tőlem, és én kinyújtván kezemet ellene, eltörném néki a kenyérnek botját, és bocsátanék reá éhséget, és kiirtanék belőle embert és barmot, Ez 5,16; 3Móz 26,26

14 és ha volna ez a három férfiú benne: Noé, Dániel és Jób, akkor ők az ő igazságukkal a maguk lelkét megszabadítanák – azt mondja az Úr Isten. Jób 1,1; Jer 15,1

15 Ha gonosz vadállatokat bocsátanék át az országon, hogy azt gyermektelenné tegyék, és az pusztává lenne, amelyen senki át nem menne a vadállatok miatt,

16 benne ama három férfiú (Élek én – az Úr Isten mondja) sem fiakat, sem leányokat meg nem szabadítana, csak magukat szabadítanák meg, az ország pedig pusztává lenne.

17 Avagy ha fegyvert hoznék amaz országra, és mondanám: Fegyver, menj át ez országon! És kiirtanék belőle embert és barmot,

18 és ama három férfiú benne volna, élek én – az Úr Isten mondja –, nem szabadítana meg sem fiakat, sem leányokat, hanem csak magukat szabadítanák meg.

19 Avagy ha döghalált bocsátanék arra az országra, és kiönteném búsulásomat reá vérben, hogy kiirtsak belőle embert és barmot,

20 s Noé, Dániel és Jób benne volna, élek én, az Úr Isten mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt. Ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg.

21 Mert így szól az Úr Isten: Mennyivel inkább, ha e négy nehéz ítéletemet: a fegyvert, éhséget, vadállatot és döghalált bocsátom Jeruzsálemre, hogy kiirtsak belőle embert és barmot.

22 Ímé, megmaradnak benne némely menekültek, akiket kivezetnek, fiak és leányok. Ímé, ők kimennek hozzátok, hogy lássátok útjukat és cselekedeteiket, és vigasztalást vegyetek a veszedelemből, melyet Jeruzsálemre hoztam, mindarra nézve, amit hoztam reá.

23 És megvigasztalnak titeket, ha látjátok útjukat, és cselekedeteiket megismeritek, hogy nem hiába cselekedtem mindazt, amit cselekedtem vele – ezt mondja az Úr Isten.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában