2Krónika

8. fejezet

Salamon városépítései

1 Lőn pedig húsz esztendő múlva, ami alatt Salamon megépíté az Úr házát és a maga palotáját, 1Kir 9,10

2 azokat a városokat, amelyeket Hirám adott Salamonnak, megépíté Salamon, és Izráel fiait telepíté oda.

3 Azután elméne Salamon Hámát-Sobába, és azt hatalmába keríté.

4 És megépíté Tádmort a pusztában és minden kincstartó városokat, amelyeket Hámátban épített.

5 Annak felette mind a felső, mind az alsó Bethoront megépíté, s megerősített városokká tette kőfalakkal, kapukkal és zárokkal.

6 És Baalátot s a tárházak minden városait, amelyek Salamonéi valának, a szekereknek és a lovagoknak minden városait és mindent, amihez Salamonnak kedve volt, megépíté Jeruzsálemben, a Libánuson és az ő egész birodalmának földjén. 1Kir 9,15; 1Kir 7,2-12

7 Mindazt a népet, amely megmaradt a hitteusok közül, az emoreusok, perizeusok, hivveusok és a jebuzeusok közül, akik nem az Izráel közül valók,

8 hanem azoknak fiai közül, akik azon a földön őutánuk maradtak volt, akiket az Izráel fiai ki nem irthattak, azokat Salamon adófizetőkké tevé mind e mai napig.

9 De az Izráel fiai közül Salamon senkit nem tett szolgává az ő külső dolgaiban, mert ezek hadakozó férfiak voltak, és az ő hadnagyinak vezérei s szekereinek és lovagjainak vezérei.

10 Azok, a Salamon király seregeinek vezérei, kétszázötvenen valának, akik uralkodnak vala a népen.

11 És felviteté Salamon a fáraó leányát a Dávid városából a házba, amelyet néki épített vala, mert ezt mondá: Nem lakhatik az én feleségem az Izráel királyának, Dávidnak házában, mert szentséges hely az, mivel az Úr ládája abba vitetett. 1Kir 7,8; 2Sám 6,16.17

Istentiszteleti rend

12 Akkor égőáldozatokat áldozék Salamon az Úrnak az Úr oltárán, amelyet rakatott vala a tornác előtt.

13 Naponként áldozának azon Mózes parancsolata szerint, szombatnapokon, a hónapok első napjain és évenként a főünnepeken háromszor: tudniillik a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén. 2Móz 29,38-43; 2Móz 23,14-17

14 És elrendelé az ő atyjának, Dávidnak rendelése szerint a papok tisztét az ő szolgálatukban, a lévitákat is az ő tisztük szerint, hogy dicsérnék az Istent, és szolgálnának a papok mellett naponként, az ajtónállókat is, az ő csoportjaik szerint minden kapuhoz, mert így volt az Isten emberének, Dávidnak parancsolata. 1Krón 24,5-31; 25,1-31; 26,1-32

15 És nem tértek el a király parancsolatától, amelyet parancsolt vala a papoknak és lévitáknak minden dolog és a kincsek felől.

16 Ilyen módon bevégződött Salamonnak minden munkája azon naptól, amikor az Úr házának alapját letették, annak befejezéséig, amikor immár az Úr háza elkészült. 1Kir 6,38; 9,10

Salamon hajói

17 Azután elméne Salamon Esiongáberbe és Elótba, amely a tenger partján, Edom földjén volt. 1Kir 9,26-28

18 És külde Hirám az ő szolgái által néki hajókat és szolgákat, akik a tengeren jártasak valának, akik menének a Salamon szolgáival együtt Ofirba, honnan négyszázötven talentum aranyat hozának, és vivék Salamon királynak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában