2Krónika

31. fejezet

A bálványozás eltörlése és gondoskodás a papokról és lévitákról

1 Amint mindezeknek vége lőn, kiméne az egész Izráel, akik Júdának városaiban találtatának, s a bálványokat széttörték, az Aserákat kivagdalák, s leronták a magaslatokat és oltárokat egész Júdában, Benjáminban, Efraimban és Manasséban, mígnem befejezték. Azután visszatérének az Izráel fiai mind, ki-ki az ő örökségébe és városaiba. 2Kir 18,4

2 És helyreállítá Ezékiás a papok és léviták osztályait csoportjaik szerint, kit-kit az ő szolgálata szerint, a papokat és a lévitákat az égőáldozatokra és a hálaadó áldozatokra, a szolgálatra, hálaadásra és dicséretre az Úr táborinak kapuiban. 1Krón 23,1; 1Krón 26,1; 2Krón 23,18

3 És rendelé a király az ő jövedelmének egy részét az égőáldozatok számára, a reggeli és esteli égő áldozatok, a szombatnapok, az újhold és az ünnepek égőáldozatai számára, amint megíratott az Úr törvényében. 4Móz 28-29

4 Meghagyá a népnek is, Jeruzsálem lakosinak, hogy megadják a papok és a léviták járandóságát, hogy az Úr törvényéhez annál inkább ragaszkodjanak.

5 Amint ez intézkedés híre elterjedt, az Izráel fiai a búzának, a bornak és olajnak, a méznek és minden mezei termésnek zsengéjét bőséggel megadák, és mindenből a tizedet bőséggel meghozák.

6 És az Izráel és Júda fiai, akik lakoznak vala a Júda városaiban, ők is elhozák a barmokból és juhokból a tizedet, és annak tizedét, ami az Úrnak, az ő Istenüknek szenteltetett, és rakásonként felhalmozák.

7 A harmadik hónapban kezdék a rakásokat rakni, és a hetedik hónapban végezék el.

8 Odamenvén pedig Ezékiás és a fejedelmek, és látván a rakásokat, áldák az Urat és az ő népét, Izráelt.

9 Megkérdé pedig Ezékiás a papokat és a lévitákat a rakások felől.

10 Kinek felelvén Azáriás, a főpap, a Sádók nemzetségéből való, monda: Mióta az Úr házába kezdék az ajándékokat hozni, eleget ettünk, és sok meg is maradt belőle, mert az Úr megáldotta az ő népét, és ez a rakás, ami megmaradt. 2Krón 26,17.18

11 És monda Ezékiás, hogy az Úr házában csináljanak tárházakat, és megcsinálák.

12 Behordák azért az ajándékokat, a tizedeket és ami megszenteltetett, nagy hűséggel, és ezeknek fő gondviselője Konánia lévita vala, a második pedig ennek atyjafia, Simei.

13 Jéhiel pedig és Azáriás, Náhát, Asáel, Jérimot, Józabád, Eliel, Ismákia, Máhát és Benája gondviselők valának, Konániának és atyjafiának, Simeinek keze alatt Ezékiás királynak és Azáriásnak, az Isten háza elöljárójának parancsolatából.

14 Kóré lévita pedig, a Jemna fia, aki ajtónálló vala napkelet felől, az Isten számára tett önkéntes adományok gondviselője volt, hogy kiadja az Úrnak és a szentek szentjének áldozatát.

15 Keze alatt valának: Eden, Minjámin, Jésua, Semája, Amária és Sekánia a papok városaiban, hogy hűségesen osztogassák a csapatok szerint az ő atyjukfiainak, úgy a nagynak, mint a kicsinynek Józs 21,8-9

16 (az ő nemzetségük férfiain kívül a három esztendős fiútól fogva feljebb), mindenkinek, akinek bejárása vala az Úr házába a maga napján a naponként való szolgálatra rendtartásuk és csapatjaik szerint,

17 a papok nemzetségének családjaik szerint, a lévitáknak is, akik húsz esztendősök és feljebb valók volnának, az ő rendtartásuk és csapatjaik szerint, 1Krón 23,5.6

18 és azok családjának minden kisdeddel, feleségeikkel, fiaikkal, leányaikkal s az egész gyülekezetnek, mert az ő hitük szerint szentelték vala magukat a szentségre.

19 Az Áron fiainak is, a papoknak az ő városaikhoz tartozó vidék környékén, minden városban valának név szerint megnevezett emberek, hogy kiadják a részét minden férfinak a papok közül és minden nemzetségnek a léviták között.

20 És így cselekedék Ezékiás egész Júdában. Ami jó, igaz és helyes vala az Úr előtt, az ő Istene előtt, azt művelé.

21 És minden munkában, amelyet elkezdett az Isten házának szolgálatában, a törvényben és parancsolatban, keresvén az ő Istenét, teljes szívvel jár vala el, és ezért szerencsés vala.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában