MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

3. fejezet

Áron és családja

1 Ezek voltak Áron és Mózes leszármazottai abban az időben, amikor beszélt az Úr Mózessel a Sínai-hegyen. 2Móz 19,1-25

2 Így hívták Áron fiait: Nádáb volt az elsőszülött, azután Abíhú, Eleázár és Ítámár. 2Móz 6,23

3 Így hívták Áron fiait, a fölkent papokat, akiket felavattak a papi szolgálatra.

4 De Nádáb és Abíhú meghalt az Úr színe előtt, amikor idegen tűzzel járultak az Úr színe elé a Sínai-pusztában, fiaik pedig nem voltak. Ezért Eleázár és Ítámár végezték a papi szolgálatot apjuknak, Áronnak a felügyelete alatt. 3Móz 10,1-7; 1Krón 24,1-2

A léviták feladata

5 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

6 Vezesd ide Lévi törzsét, és állítsd Áron főpap elé, hogy a szolgálatában segédkezzenek.

7 Ők segítsenek a kijelentés sátránál neki és az egész közösségnek a tennivalók elvégzésében, így teljesítve szolgálatukat a hajlék körül. 4Móz 1,50; 16,9

8 Ügyeljenek a kijelentés sátrának egész fölszerelésére, és segítsenek Izráel fiainak a tennivalók elvégzésében, így teljesítve szolgálatukat a hajlék körül. 4Móz 8,5-22

9 Oszd be a lévitákat Áron és fiai mellé, mert egészen az én tulajdonaim ők Izráel fiai között. 4Móz 18,1-7

10 Áronnak és fiainak pedig rendeld el, hogy végezzék papi szolgálatukat. Ha illetéktelen közeledik az Úrhoz, meg kell halnia.

11 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

12 Íme, én magam vettem ki a lévitákat Izráel fiai közül minden elsőszülött helyett, aki anyja méhét megnyitja Izráel fiai között: legyenek azért a léviták az enyéim. 2Móz 13,2; 22,28-29; 34,19-20; 4Móz 3,41; 8,16

13 Mert minden elsőszülött az enyém. Amikor megöltem Egyiptomban minden elsőszülöttet, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráelben. Mind az emberé, mind az állaté az enyém legyen. Én vagyok az Úr.

14 Azután így beszélt Mózeshez az Úr a Sínai-pusztában:

15 Vedd számba Lévi fiait nagycsaládonként és nemzetségenként! Az egy hónapos fiúktól fölfelé minden férfit végy számba!

16 Számba vette azért őket Mózes az Úr szava szerint, ahogyan megparancsolta.

17 Név szerint ezek voltak Lévi fiai: Gérsón, Kehát és Merárí. 2Móz 6,16

18 Ezek Gérsón fiainak a nevei és nemzetségei: Libní és Simí. 2Móz 6,17-19

19 Kehát fiai és nemzetségei: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél.

20 Merárí fiai és nemzetségei: Mahlí és Músí. Ezek Lévi nemzetségei és nagycsaládjai.

21 Gérsóntól való a Libní nemzetség és a Simí nemzetség. Ezek a gérsóni nemzetségek.

22 A számba vett férfiak, akiket az egy hónapos fiúktól fölfelé számba vettek, szám szerint összesen hétezer-ötszázan voltak.

23 A gérsóni nemzetségeknek a hajlék mögött, nyugatra kellett táborozniuk.

24 A gérsóniak nagycsaládjának a fejedelme Eljászáf, Láél fia volt.

25 Gérsón fiainak a feladata volt, hogy minden tennivalót elvégezzenek a kijelentés sátránál: a hajléknál, a sátortetőnél, a sátor takarójánál, a kijelentés sátrának bejárati függönyénél,

26 az udvar szőnyegfalainál, a hajlékot és az oltárt körülvevő udvar bejárati függönyénél és a hozzá tartozó köteleknél. 2Móz 27,9-16

27 Keháttól való az Amrám nemzetség, a Jichár nemzetség, a Hebrón nemzetség és az Uzzíél nemzetség. Ezek a keháti nemzetségek.

28 Az egy hónapos fiúktól fölfelé a férfiak száma összesen nyolcezer-hatszáz volt. Ők végezték a szentély körüli tennivalókat.

29 Kehát fiainak nemzetségei dél felől, a hajlék oldala mellett táboroztak.

30 A keháti nemzetségek családjának fejedelme Elícáfán, Uzzíél fia volt.

31 Az ő feladatuk volt, hogy elvégezzenek minden tennivalót a ládánál, az asztalnál, a lámpatartónál, az oltároknál, a szentélyben használt istentiszteleti fölszerelésnél és a függönynél. 2Móz 25,10-40

32 A léviták legfőbb fejedelme Eleázár, Áron főpap fia volt; ő felügyelt azokra, akik a szentélynél végezték a tennivalókat.

33 Merárítól való a Mahlí nemzetség és a Músí nemzetség. Ezek Merárí nemzetségei.

34 Az egy hónapos fiúktól fölfelé a számba vett férfiak száma összesen hatezer-kétszáz volt.

35 A Merárí nemzetségek családjának fejedelme Cúríél, Abíhajil fia volt. Észak felől, a hajlék oldala mellett táboroztak.

36 Merárí fiainak a gondjaira bízták a hajlék deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait, egész fölszerelését és minden tennivalót azokkal kapcsolatban, 2Móz 26,15-37

37 továbbá az udvar körül levő oszlopokat, azok talpait, cövekeit és köteleit.

38 A hajlék előtt, a kijelentés sátrával szemben, attól keletre Mózes, Áron és fiai táboroztak, akik a szentély körül végezték tennivalójukat Izráel fiainak a szolgálatában. Ha illetéktelen közeledett ahhoz, meg kellett halnia. 4Móz 1,51; 18,22

39 Az összes számba vett lévita, akiket Mózes és Áron az Úr parancsára számba vett nemzetségenként az egy hónapos fiúktól fölfelé, összesen huszonkétezer férfi volt.

Izráel elsőszülötteinek a száma

40 Azután ezt mondta Mózesnek az Úr: Vedd számba Izráel fiai közül az elsőszülött férfiakat mind az egy hónapos fiúktól fölfelé, és vedd őket névjegyzékbe!

41 De a lévitákat különítsd el nekem, aki az Úr vagyok, Izráel fiainak összes elsőszülöttje helyett és a léviták állatait Izráel valamennyi állatának elsőszülöttje helyett! 2Móz 13,2; 34,19; 4Móz 3,12; 8,16

42 Számba is vette Mózes Izráel fiainak minden elsőszülöttjét, ahogyan megparancsolta neki az Úr.

43 A névjegyzékbe vett elsőszülött férfiak az egy hónapos fiúktól fölfelé a számba vettek közül összesen huszonkétezer-kétszázhetvenhárman voltak.

44 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

45 Vedd külön a lévitákat Izráel fiainak minden elsőszülöttje helyett és a léviták állatait azok állatai helyett, és legyenek a léviták az enyéim. Én vagyok az Úr.

46 Attól a kétszázhetvenhárom férfitól pedig, akik a léviták létszámán felül vannak, és ezért ki kell őket váltani Izráel fiainak elsőszülöttjei közül, 2Móz 13,12-13; 4Móz 18,15-16

47 szedj öt-öt sekelt fejenként. A szent sekel szerint vedd, amelyben húsz géra egy sekel. 2Móz 30,11-17; 3Móz 27,6-7

48 Add azt a pénzt Áronnak és fiainak azokért, akik közöttük a létszámon felül vannak, és ezért ki kell őket váltani.

49 Mózes tehát váltságdíjat szedett azoktól, akiket a léviták létszámán felül ki kellett váltani.

50 Izráel fiainak az elsőszülöttjeitől szedte be a pénzt, ezerháromszázhatvanöt sekelt, a szent sekel szerint.

51 Mózes a váltságpénzt az Úr parancsa szerint Áronnak és fiainak adta úgy, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában