MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

26. fejezet

Népszámlálás Móáb síkságán

1 Ezt mondta az Úr Mózesnek és Eleázár papnak, Áron fiának:

2 Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, húszévestől fölfelé nagycsaládonként minden hadkötelest Izráelben! 4Móz 1,2

3 Mózes és Eleázár pap tehát összeszámolta őket Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben,

4 húszévestől fölfelé, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr.Ezek voltak Izráel fiai, akik kijöttek Egyiptomból:

5 Rúben volt Izráel elsőszülöttje. Rúben fiai voltak: Hanók, tőle való a Hanók nemzetség, Pallútól való a Pallú nemzetség,

6 Hecróntól a Hecrón nemzetség, Karmítól a Karmí nemzetség.

7 A rúbeni nemzetségekből negyvenháromezer-hétszázharmincat vettek számba.

8 Pallú fia volt Elíáb.

9 Elíáb fiai voltak: Nemúél, Dátán és Abírám. Ezek, Dátán és Abírám a közösség képviselői voltak, de lázadást szítottak Mózes és Áron ellen Kórah csoportjával, föllázadva az Úr ellen. 4Móz 16,1-35

10 Ezért a föld megnyitotta száját, és elnyelte őket Kórahhal együtt annak a csoportnak a halálakor, amikor a tűz megemésztett kétszázötven embert. Így lettek intő jellé.

11 De Kórah fiai nem haltak meg.

12 Simeon fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Nemúéltól való a nemúéli nemzetség, Jámíntól a jámíni nemzetség, Jákíntól a jákíni nemzetség,

13 Zerahtól a zerahi nemzetség, Saultól a sauli nemzetség.

14 Ezek Simeon nemzetségei: huszonkétezer-kétszáz ember.

15 Gád fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Cefóntól való a cefóni nemzetség, Haggítól a Haggí nemzetség, Súnítól a súní nemzetség.

16 Oznítól az Ozní nemzetség, Érítől az Érí nemzetség,

17 Aródtól az aródi nemzetség, Arélítól az Arélí nemzetség.

18 Gád fiai nemzetségeiből összesen negyvenezer-ötszázat vettek számba.

19 Júda fiai voltak Ér és Ónán, de Ér és Ónán meghalt Kánaán földjén. 1Móz 38,3-10; 46,12; 1Krón 2,3

20 Júda fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Sélától való a sélái nemzetség, Pérectől a péreci nemzetség, Zerahtól a zerahi nemzetség.

21 Pérec fiai ezek voltak: Hecróntól való a hecróni nemzetség, Hámúltól a hámúli nemzetség.

22 Júda nemzetségeiből összesen hetvenhatezer-ötszázat vettek számba.

23 Issakár fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Tólától való a tólái nemzetség, Púvától a púvái nemzetség,

24 Jásúbtól a jásúbi nemzetség, Simróntól a simróni nemzetség.

25 Issakár nemzetségeiből összesen hatvannégyezer-háromszázat vettek számba.

26 Zebulon fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Szeredtől való a szeredi nemzetség, Élóntól az élóni nemzetség, Jahleéltól a jahleéli nemzetség.

27 Zebulon nemzetségeiből összesen hatvanezer-ötszázat vettek számba.

28 József fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Manassé és Efraim. 1Móz 46,20

29 Manassé fiai: Mákírtól való a mákíri nemzetség. Mákír nemzette Gileádot. Gileádtól való a gileádi nemzetség.

30 Ezek Gileád fiai: Íezertől való az íezeri nemzetség, Hélektől a héleki nemzetség,

31 Aszríéltól az aszríéli nemzetség, Sikemtől a sikemi nemzetség,

32 Semídától a semídai nemzetség, Héfertől a héferi nemzetség.

33 Héfer fia volt Celofhád. Neki nem voltak fiai, csak leányai. Celofhád leányainak a nevei: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá. 4Móz 27,1-7; 36,2-12; Józs 17,3

34 Manassé nemzetségeiből összesen ötvenkétezer-hétszázat vettek számba.

35 Efraim fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Sútelahtól való a sútelahi nemzetség, Bekertől a bekeri nemzetség, Tahantól a tahani nemzetség.

36 És ezek voltak Sútelah fiai: Érántól való az éráni nemzetség.

37 Efraim fiainak a nemzetségeiből összesen harminckétezer-ötszázat vettek számba. Ezek voltak József fiai nemzetségeik szerint.

38 Benjámin fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Belától való a belai nemzetség, Asbéltól az asbéli nemzetség, Ahírámtól az ahírámi nemzetség,

39 Súfámtól a súfámi nemzetség, Húfámtól a húfámi nemzetség.

40 Bela fiai voltak: Ard és Naamán. Ardtól való az ardi nemzetség, Naamántól a naamáni nemzetség.

41 Benjámin fiainak a nemzetségeiből összesen negyvenötezer-hatszázat vettek számba.

42 Dán fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Súhámtól való a súhámi nemzetség. Ezek voltak Dán nemzetségei, nemzetségeik szerint.

43 A súhámi nemzetségből összesen hatvannégyezer-négyszázat vettek számba.

44 Ásér fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Jimnától való a jimnái nemzetség, Jisvítől a Jisví nemzetség, Beríától a beríai nemzetség.

45 Beríá fiaitól: Hébertől a héberi nemzetség, Malkíéltól a malkíéli nemzetség.

46 Ásér leányának a neve Szerah volt.

47 Ásér fiainak a nemzetségeiből összesen ötvenháromezer-négyszázat vettek számba.

48 Naftáli fiai nemzetségeik szerint ezek voltak: Jahceéltől való a jahceéli nemzetség, Gúnítól a Gúní nemzetség,

49 Jécertől a jéceri nemzetség, Sillémtől a sillémi nemzetség.

50 Ezek voltak Naftáli nemzetségei, nemzetségeik szerint, közülük összesen negyvenötezer-négyszázat vettek számba.

51 Izráel fiai közül tehát összesen hatszázegyezer-hétszázharminc embert vettek számba. 2Móz 12,37

52 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

53 Ezek között osszátok fel a földet örökségül a névjegyzék szerint!

54 A nagyobbnak nagyobb örökséget adj, a kisebbnek kisebb örökséget! Mindegyiknek a számba vettek száma szerint adjatok örökséget! 4Móz 33,54; 35,8

55 De a földet sorsvetéssel osszátok föl; az ősi törzsek nevei szerint kapják meg örökségüket! 4Móz 34,13; Józs 14,2; 18,10

56 A sorsvetés szerint osszátok ki mindegyiknek az örökségét, mind a nagyoknak, mind a kicsiknek!

57 Ezek voltak a számba vett léviták nemzetségeik szerint: Gérsóntól való a gérsóni nemzetség, Keháttól a keháti nemzetség, Merárítól a Merárí nemzetség. 4Móz 3,17

58 Ezek voltak Lévi nemzetségei: a Libní nemzetség, a hebróni nemzetség, a Mahlí nemzetség, a Músí nemzetség és a kórahi nemzetség. Kehát nemzette Amrámot.

59 Amrám feleségének a neve Jókebed volt, Lévi leánya, akit Egyiptomban szült az anyja Lévinek. Ő szülte Amrámnak Áront, Mózest és nővérüket, Mirjámot. 2Móz 2,1-4; 6,20

60 Áronnak született Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár.

61 De Nádáb és Abíhú meghaltak, mert idegen tüzet vittek az Úr elé. 3Móz 10,1-2; 4Móz 3,1-4

62 Közülük összesen huszonháromezret vettek számba: minden férfit, egy hónapostól fölfelé. De ezeket nem számították Izráel fiai közé, mert nekik nem adtak örökséget Izráel fiai között. 4Móz 1,49-50; 3,45; 18,20; 5Móz 10,9

63 Ezeket vette számba Mózes és Eleázár pap. Ők vették számba Izráel fiait Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben.

64 De közöttük már nem volt senki azokból, akiket még Mózes és Áron főpap vett számba akkor, amikor a Sínai-pusztában számba vették Izráel fiait.

65 Mert az Úr megmondta nekik, hogy meg kell halniuk a pusztában. Nem is maradt meg közülük senki, csak Káléb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia. 4Móz 1; 18,28-30; 32,11-12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában