A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

10. fejezet

Krisztus áldozata egyszer s mindenkorra érvényes

1 Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat.

2 Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot.

3 De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek.

4 Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.

5 Ezért, amikor eljön a világba, így szól: „Áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem; Zsolt 40,7-9

6 égő- és bűnért való áldozatban nem telik kedved.

7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem.”

8 Előbb azt mondta: „Áldozatokat és ajándékokat, égő- és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz” (ezeket a törvény szerint mutatják be),

9 de azután így szólt: „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat.” Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat:

10 Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra.

11 Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. 2Móz 29,38

12 Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, Zsolt 110,1

13 és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá.

14 Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

15 De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja:

16 „Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán – így szól az Úr –: Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, Jer 31,33

17 bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.” Jer 31,34

18 Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.

Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához

19 Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által,

20 azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által;

21 és mivel nagy papunk van az Isten háza felett:

22 járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 3Móz 8,30; Ez 36,25

23 a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett.

24 Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.

25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

26 Mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat,

27 hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ézs 26,11

28 Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. 5Móz 17,6; 19,15

29 Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tiporja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? 2Móz 24,8

30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” És ismét: „Az Úr megítéli az ő népét.” 5Móz 32,35-36

31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.

32 De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki.

33 Mert gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, és társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. 1Kor 4,9

34 A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van.

35 Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.

36 Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret:

37 „Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Ézs 26,20

38 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.” Hab 2,3-4

39 De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában