Bírák

14. fejezet

Sámson oroszlánt tép szét

1 És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a filiszteusok lányai közül.

2 És mikor hazament, elbeszélte ezt atyjának és anyjának, és monda: Egy nőt láttam Timnátban a filiszteusok leányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül!

3 És monda néki az ő atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen filiszteusok közül? És monda Sámson az ő atyjának: Őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt.

4 Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izráel felett.

5 És lement Sámson az ő atyjával és anyjával Timnátba, és mikor Timnátnak szőlőhegyéhez értek, ímé, egy oroszlánkölyök jött ordítva elébe.

6 És felindítá őt az Úrnak lelke, és úgy kettészakasztá azt, mint ahogyan kettészakasztatik a gödölye, pedig semmi sem volt kezében. De atyjának és anyjának nem mondta el, amit cselekedett.

7 És mikor leérkezett, beszélt a nővel, aki kedves volt Sámson szemei előtt.

8 Mikor pedig egynéhány nappal azután visszatért, hogy őt hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlánnak holttestét. Hát ímé, egy raj méh volt az oroszlánnak tetemében, és méz.

9 És kiszedte azt markaiba, és amint ment, mendegélt, eszegetett belőle, és mikor hazaért atyjához és anyjához, adott abból nékik is, és azok is ettek. De nem mondta meg nékik, hogy az oroszlán holtteteméből vette ki a mézet.

Sámson menyegzője és meséje

10 És azután lement az ő atyja ahhoz a nőhöz, és Sámson lakodalmat tartott ott, mert úgy szoktak cselekedni az ifjak.

11 Mikor pedig meglátták őt a filiszteusok, harminc társat adtak mellé, hogy legyenek ővele.

12 És monda nékik Sámson: Hadd vessek előtökbe egy találós mesét! Ha azt megfejtitek nékem a lakodalom hét napja alatt és kitaláljátok, adok néktek harminc inget és harminc öltöző ruhát.

13 De ha nem tudjátok megfejteni, ti adtok nékem harminc inget és harminc öltöző ruhát. Azok pedig mondának néki: Add elő találós mesédet, hadd halljuk!

14 Ő pedig monda nékik: Az evőből étek jött ki S az erősből édes jött ki. De nem tudták a találós mesét megfejteni három egész napon át.

15 Lőn annak okáért hetednapon, mondának Sámson feleségének: Vedd reá férjedet, hogy fejtse meg nékünk a találós mesét, hogy valamiképpen meg ne égessünk téged és a te atyádnak házát tűzzel! Vagy azért hívtatok ide minket, hogy koldussá tegyetek bennünket, vagy nem?

16 És sírt a Sámson felesége őelőtte, és monda: Bizony te gyűlölsz engem, és nem szeretsz. Egy találós mesét vetettél az én népem fiai elé, és nékem sem fejtetted meg. Ő pedig monda néki: Ímé, még atyámnak és anyámnak sem mondtam meg, hát néked mondanám meg?

17 Az pedig hét napon át sírdogált előtte, ameddig a lakodalom tartott. Végre a hetedik napon megmondá néki, mert folyvást zaklatta őt. Ő pedig aztán megfejté a találós mesét népe fiainak.

18 És mondának néki a város férfiai a hetedik napon, mielőtt még a nap lement volna: Mi édesebb, mint a méz, És mi erősebb, mint az oroszlán? Ki monda nékik: Ha nem az én üszőmön szántottatok volna, Mesém soha ki nem találtátok volna.

19 Ekkor felindítá őt az Úrnak lelke, és elment Askelonba, és megölt közülük harminc férfiút, és elvette ruhájukat, és azoknak adta ez öltöző ruhákat, akik a találós mesét megoldották. És felgerjedett haragjában elment az ő atyjának házához.

20 A Sámson felesége pedig férjhez ment az ő egyik társához, akit társaságába vett vala.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában