Ésaiás

22. fejezet

Jeruzsálemet megostromolják

1 Jövendölés a látás völgye ellen. Mi lelt most, hogy mindenestől felmenél a házak tetejére?

2 Te, lármával teljes, zajos város, örvendező város, megöletteid nem fegyverrel ölettek meg, és nem harcon hullottak el!

3 Hadnagyaid mind elszaladtak a kézív előtt, de megkötöztettek. Akik benned találtattak, mind megkötöztettek, midőn futni akartak messzire.

4 Ezért mondom: Ne nézzetek reám, hadd kesergessem magamat sírással! Ne siessetek vigasztalni engem népem leánya romlása felett!

5 Mert rémülésnek és eltapodtatásnak és zavarnak napja jő Istentől, a Seregeknek Urától a látás völgyére, amely ledönti a kőfalat, és a hegyeken kiáltás hallatik.

6 És Élám fölvette a tegezt, és jő szekeren emberekkel és lovagokkal, és Kir pajzst meztelenít.

7 És lészen, hogy szép völgyeid betelnek szekerekkel, és a lovagok nyomulnak a kapu felé.

8 És fölfedi Júdának fátyolát, és tekintesz ama napon az erdő házának fegyverzetére. 1Kir 7,2

9 És meglátjátok, hogy Dávid városán sok repedés van, és összegyűjtitek az Alsó-tó vizét. 2Krón 32,3.4

10 És megszámláljátok Jeruzsálem házait, és némely házat lerontotok, hogy a kőfalat megerősíthessétek.

11 És árkot csináltok a két kőfal között a Régi-tó vizének, és nem tekintetek arra, aki ezt cselekvé, és aki régen elvégzé ezt, őt nem látjátok.

12 És fölhív az Úr, a Seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre.

13 És ímé, öröm és vigasság, barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás. Együnk, igyunk, mert holnap meghalunk! Ésa 56,12; Ám 6,1; 4-7

14 És megjelenté magát füleimben a Seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok – szól az Úr, a Seregek Ura.

Sébna elvettetése

15 Így szólt az Úr, a Seregek Ura: No, menj el a kormányzóhoz, Sébnához, a királyi ház főemberéhez, és mondd meg néki:

16 Mi dolgod itt, és ki lesz itten tied, hogy sírt vágatsz itten magadnak, mint aki sírját magas helyen vágatja, és sziklába véset hajlékot magának?

17 Ímé, az Úr elhajít téged erős hajítással, és megragadván megragad,

18 hempergetvén hemperget, mint gombolyagot, mint labdát, nagy messze földre, ott halsz meg, oda mennek dicsőséged szekerei, te, urad házának gyalázata!

19 És kivetlek állásodból, és lerántlak helyedről.

Eliákim felmagasztaltatása

20 És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát,

21 s felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom, és ő lesz atyjuk Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának.

22 S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki.

23 S beverem őt, mint szeget erős helyre, és lészen dicsőséges székül az ő atyja házának. Zak 10,4

24 S reáfüggesztik atyja házának minden dicsőségét: fiakat és unokákat, minden kicsiny edényt, a csészeedényektől a tömlőknek minden edényeiig.

25 Ama napon, azt mondja a Seregeknek Ura, kiesik a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatik és leesik és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr mondá.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában