Ezsdrás

5. fejezet

A templomépítés folytatása Aggeus és Zakariás próféták szavára

1 És prófétálának a próféták, Aggeus, a próféta és Zakariás, az Iddó fia a zsidóknak, akik valának Júdában és Jeruzsálemben, szólván nékik az Izráel Istenének nevében. Zak 1,1.7; Agg 1,1

2 Akkor fölkelének Zorobábel, Sealtiél fia és Jésua, a Jósádák fia, és hozzákezdének Isten háza építéséhez, mely Jeruzsálemben van, s velük valának Isten prófétái, támogatván őket. Ezsd 6,14; Agg 1,12.14

3 Abban az időben jöve hozzájuk Tattenai folyóvízen túli helytartó és Sethar-bóznai és társaik, és így szólának nékik: Ki adott néktek szabadságot, hogy e házat építsétek, s e kőfalat készítsétek? Ezsd 6,6

4 Ekkor megmondánk nékik ily módon, hogy kik ama férfiak név szerint, kik ez épületet építik.

5 És az ő Istenük szeme vala a zsidók vénein, hogy nem akadályozzák meg őket az építésben, míg az ügy Dárius elébe jutand, amikor is levélben fognak felelni e dologra nézve.

6 Mása a levélnek, melyet küldött Tattenai folyóvízen túli helytartó és Sethar-bóznai és az ő társai, az afarsakeusok, akik a folyóvízen túl lakának, Dárius királyhoz.

7 Tudósítást küldének ugyanis hozzá, ekként levén az írva: „Dárius királynak minden békesség!

8 Tudtára legyen a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába a nagy Istennek házához, és az építtetik nagy kövekből, és fa rakatik a falakra, és e munka szorgalmatosan folyik, és jó szerencsés lészen az ő kezük által.

9 Ekkor megkérdénk azokat a véneket, ily módon szólván hozzájuk: Ki adott néktek szabadságot, hogy e házat építsétek, s hogy e kőfalat készítsétek?

10 Sőt még neveiket is megkérdeztük tőlük, hogy tudassuk veled, hogy megírhassuk azon férfiak nevét, kik fejeik.

11 És ekképpen felelének nékünk, mondván: Mi az Ő, a menny és föld Istenének szolgái vagyunk, és építjük e házat, mely ennek előtte sok esztendőkön át meg vala építve, és Izráelnek egy nagy királya építé és végezé be azt. 1Kir 6,1-38

12 De minekutána haragra ingerelték volt atyáink a mennynek Istenét, adá őket a babilóniabeli káldeus királynak, Nabukodonozornak kezébe, aki e házat lerontotta, és a népet Babilóniába rabságra vitte. 2Krón 36,16; Dán 9,5-12; 2Kir 21,14; 25,1-11

13 Azonban Círusnak, Babilónia királyának első esztendejében Círus király szabadságot adott, hogy Istennek ezt a házát megépítenék. Ezsd 1,1.2

14 Sőt az Isten házához való arany- és ezüstedényeket is, amelyeket Nabukodonozor hozott vala el a jeruzsálemi templomból, s bevitte volt azokat a babilóniai templomba, kihozatá Círus király a babilóniai templomból, s adatá azokat annak a Sesbassár nevűnek, akit helytartóul rendelt. Ezsd 1,7-11

15 És monda néki: Vedd ez edényeket, menj, és helyezd el azokat a jeruzsálemi templomba, és az Isten háza építtessék meg előbbi helyén!

16 Ekkor ez a Sesbassár eljött, letevé az Isten házának alapkövét, mely Jeruzsálemben van, és attól fogva mindeddig építtetik, és még sem végződött be. Ezsd 3,10.11

17 Mostan azért, ha tetszik a királynak, nézzen utána valaki a király kincstartó házában, ott Babilóniában, ha úgy van-é, hogy Círus király szabadságot adott az Isten házának megépítésére, mely Jeruzsálemben van, s a király akaratát erre nézve küldje hozzánk.”

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában