MÓZES II. KÖNYVE

5. fejezet

A fáraó elutasítja Mózest

1 Annak utána pedig elmenének Mózes és Áron, és mondának a fáraónak: Ezt mondá az Úr, Izráelnek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában!

2 A fáraó pedig mondá: Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam Izráelt? Nem ismerem az Urat, és nem is bocsátom el Izráelt. Jób 21,15

3 Ők pedig mondának: A héberek Istene megjelent nékünk. Hadd mehessünk hát háromnapi útra a pusztába, hogy áldozhassunk az Úrnak, a mi Istenünknek, hogy meg ne verjen minket döghalállal vagy fegyverrel!

4 Egyiptom királya pedig monda nékik: Mózes és Áron! Miért vonjátok el a népet az ő munkáitól? Menjetek dolgotokra!

5 Ezt is mondja vala a fáraó: Ímé, a föld népe most sok, és ti elhagyatjátok velük az ő munkáikat.

A népet még jobban elnyomják

6 Parancsolá azért a fáraó azon a napon a nép sarcoltatóinak és felvigyázóinak, mondván:

7 Ne adjatok többé polyvát a népnek a téglavetéshez, mint ennek előtte! Hadd menjenek el ők maguk, és szedjenek maguknak polyvát!

8 De a tégla számát, mennyit ennek előtte csináltak, vessétek ki rájuk, azt le ne szállítsátok, mert restek ők, és azért kiáltoznak, mondván: Menjünk el, áldozzunk a mi Istenünknek!

9 Nehezíttessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk, és ne hajtsanak hazug szóra!

10 Kimenének azért a nép sarcoltatói és felvigyázói, és ezt mondák a népnek, mondván: Ezt mondja a fáraó: Nem adok néktek polyvát.

11 Menjetek magatok, szedjetek magatoknak polyvát onnan, ahol találtok, mert semmi sem szállíttatik le szolgálatotokból.

12 És elszélede a nép egész Egyiptom földjén, hogy tarlót szedjen polyva helyett.

13 A sarcoltatók pedig szorítják vala, mondván: Végezzétek el munkátokat, napjában a napi munkát, mint akkor, amikor polyva volt!

14 És verettetének az Izráel fiai közül való felvigyázók, akiket a fáraó sarcoltatói rendeltek vala föléjük, mondván: Miért nem végeztétek el a rátok vetett téglaszámot sem tegnap, sem ma úgy, mint ennek előtte?

15 És elmenének az Izráel fiai közül való felvigyázók, és kiáltának a fáraóhoz, mondván: Miért cselekszel így a te szolgáiddal?

16 Polyvát nem adnak a te szolgáidnak, és azt mondják nékünk: Csináljatok téglát! És ímé, a te szolgáid verettetnek, a te néped pedig vétkezik.

17 Az pedig monda: Restek vagytok, restek, azért mondjátok: Menjünk el, áldozzunk az Úrnak!

18 Most pedig menjetek, dolgozzatok, polyvát ugyan nem adnak néktek, de a rátok vetett téglaszámot be kell adnotok.

19 Akkor látják vala Izráel fiainak felvigyázói, hogy bajban vannak, mivel azt kell mondaniuk: A téglaszámot le ne szállítsátok, napjában a napi munka meglegyen!

20 És mikor kijövének a fáraótól, szembetalálkozának Mózessel és Áronnal.

21 S mondának nékik: Lásson meg titeket az Úr, és ítéljen meg, kik rossz hírbe kevertetek minket a fáraó előtt és az ő szolgái előtt, fegyvert adván azok kezébe, hogy megöljenek minket!

22 És visszaméne Mózes az Úrhoz, és monda: Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel? Miért küldél engem ide?

23 Mert attól fogva, hogy bemenék a fáraóhoz, hogy a te nevedben szóljak, rosszabbul bánik e néppel, megszabadítani pedig nem szabadítád meg a te népedet.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában