2Sámuel

9. fejezet

Dávidnak Méfibósettel való jótéteménye

1 Monda pedig Dávid: Maradt-é még valaki a Saul háza népe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ővele Jonatánért? 1Sám 31,2; 2Sám 1,26

2 Vala pedig Saul házából egy szolga, kinek neve vala Siba, kit Dávidhoz szólítának, és monda a király néki: Te vagy-é Siba? Felele: Én vagyok a te szolgád.

3 Akkor monda a király: Maradt-é még valaki a Saul háza népe közül, hogy cselekedjem vele az Isten irgalmasságát? Felele Siba a királynak: Van még Jonatánnak egy fia, ki mind a két lábára sánta. 1Sám 20,15; 24,22.23; 2Sám 4,4

4 Monda néki a király: Hol van? És monda Siba a királynak: Ímé, az Ammiel fiának, Mákirnak házában van Ló-Debárban. 2Sám 17,27

5 Akkor elkülde Dávid király, és elhozatá őt a Mákirnak, az Ammiel fiának házából Ló-Debárból.

6 És mikor megérkezett Dávidhoz Méfibóset, Jonatánnak, a Saul fiának fia, arccal leborula, és tisztességet tőn néki. És monda Dávid: Méfibóset! Ki felele: Ímhol a te szolgád.

7 Monda néki Dávid: Ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom néked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed.

8 Akkor fejet hajta Méfibóset, és monda: Micsoda a te szolgád, hogy a holt ebre reátekintettél, minemű én vagyok? 1Sám 24,15

9 Szólítá azután a király Sibát, Saulnak szolgáját, és monda néki: Valamije volt Saulnak és egész háznépének, mindazokat a te urad fiának adtam. 2Sám 19,28-29

10 A majorságnak azért te viseljed gondját, és a te fiaid és szolgáid, és beszolgáltassad, hogy legyen a te urad fiának kenyere, mellyel éljen! Méfibóset pedig, a te uradnak fia, az én asztalomnál eszik mindenkor. Vala pedig Sibának tizenöt fia és húsz szolgája.

11 Felele Siba a királynak: Valamit az én uram, a király parancsol nékem, szolgájának, akképpen cselekszik a te szolgád. És Méfibóset az én asztalomnál eszik mint a király fiainak egyike.

12 Vala pedig Méfibósetnek egy fiacskája, kinek neve Mika vala. A Siba házában lakozók pedig mindnyájan Méfibóset szolgái valának. 1Krón 8,34

13 Méfibóset tehát Jeruzsálemben lakozék, mert mindenkor a király asztalánál eszik vala. És ő mind a két lábára sánta vala.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában