2Krónika

27. fejezet

Jótám jó és sikeres uralkodása

1 Huszonöt esztendős vala Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Jérusa vala (a Sádók leánya). 2Kir 15,32.33

2 És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, mint az ő atyja, Uzziás is cselekedett vala, csakhogy nem méne az Úr templomába. A nép azonban tovább is vétkezék.

3 Ő építé meg az Úr házának felső kapuját, a vár kőfalán is sokat építe.

4 Annak felette a Júda hegyes földjén városokat építe, és a ligetekben palotákat és tornyokat építe.

5 Ő is hadakozott az Ammon fiainak királyai ellen, akiket megvere. És adának néki az Ammon fiai azon esztendőben száz talentum ezüstöt s tízezer véka búzát és tízezer véka árpát. Ezt fizették néki az Ammon fiai a második és harmadik esztendőben is. 2Krón 20,1.22.23; 26,8

6 És hatalmassá lőn Jótám, mert útjában az Úr előtt, az ő Istene előtt járt.

7 Jótámnak pedig több dolgait, minden hadakozásait és útjait, ímé, megírták az Izráel és a Júda királyainak könyvében. 2Kir 15,32-38

8 Huszonöt esztendős korában kezdett uralkodni, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben.

9 És elaluvék Jótám az ő atyjával, és eltemeték őt a Dávid városában. És uralkodék Akház, az ő fia helyette.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában