A ZSOLTÁROK KÖNYVE

89. fejezet

Isten szövetsége Dávid házával

1 Az ezráhi Étán tanítókölteménye. 1Krón 15,19

2 Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet.

3 Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég.

4 Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: 2Sám 7,12-16; Zsolt 132,11

5 Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat! (Szela.)

6 Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében.

7 Mert ki van a fellegekben, aki egy sorba állítható az Úrral? Ki hasonló az Úrhoz az istenfiak között? Zsolt 86,8

8 Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak.

9 Uram, Seregek Istene! Ki olyan erős, mint te, Uram? Hűséged körülvesz téged!

10 Te uralkodsz a dühöngő tengeren; ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Zsolt 65,8

11 Te zúztad szét Rahabot, halálra sebezve; erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Jób 26,12-13; Lk 1,51

12 Tied a menny, tied a föld is, te hoztad létre a földkerekséget és azt, ami betölti. Zsolt 24,1-2

13 Te teremtettél északot és délt, a Tábór és a Hermón a te nevedet zengi.

14 Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges.

15 Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted.

16 Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram!

17 Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket,

18 mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk,

19 mert az Úrtól van a pajzsunk, Izráel Szentjétől a királyunk.

Ígéret Dávid házának

20 Egykor látomásban így szóltál híveidhez: Segítséget nyújtottam egy hősnek, kiemeltem a nép közül egy kiválasztottat. 1Sám 16,1.13; 2Sám 3,18

21 Megtaláltam szolgámat, Dávidot, szent olajommal fölkentem őt.

22 Kezem állandóan vele lesz, karom erőssé teszi őt.

23 Nem csalja tőrbe ellenség, nem nyomja el álnok ember.

24 Kiirtom előle ellenségeit, és leverem gyűlölőit.

25 Hűségem és szeretetem vele lesz, és nevem által emelkedik hatalma.

26 Ráteszem kezét a tengerre, jobbját a folyókra. Zsolt 72,8

27 Így nevez majd engem: Atyám vagy, én Istenem, szabadító kősziklám! 2Sám 7,14-16

28 Én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg, felséges lesz a földi királyok között.

29 Örökké megtartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandó lesz vele.

30 Megőrzöm nemzetségét örökké, és az ő trónját, amíg csak meglesz az ég.

31 Ha fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényeim szerint,

32 ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat,

33 akkor bottal büntetem meg őket vétkükért, és csapásokkal bűnükért.

34 De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok.

35 Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött.

36 Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak:

37 Örökké lesz utódja, trónja előttem lesz, mint a nap,

38 megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közt lakó igaz tanú. (Szela.) 1Móz 9,13

Könyörgés szabadításért

39 Mégis eltaszítottad fölkentedet, megvetetted, és megharagudtál rá. 2Kir 21,10-15; 25,1-21

40 Felbontottad a szolgáddal kötött szövetséget, porig aláztad koronáját.

41 Mindenütt leromboltad kerítését, erős városait romba döntötted.

42 Fosztogatja minden arra járó, csúffá lett szomszédai előtt.

43 Fölemelted támadói jobbját, örömöt szereztél ellenségeinek.

44 Még kardja élét is elvetted, hogy ne tudjon helytállni a harcban.

45 Megfosztottad tisztaságától, trónját a földre döntötted.

46 Megrövidítetted ifjúsága idejét, szégyennel borítottad el. (Szela.)

47 Miért rejtőzöl el oly soká, Uram, miért lángol haragod, mint a tűz?

48 Gondold meg, hogy mit ér az életem, milyen mulandónak teremtettél minden embert!

49 Van-e olyan ember, aki életben maradhat, és nem lát halált, aki megmenekülhet a holtak hazájától? (Szela.) Zsolt 49,9.16

50 Hol vannak, Uram, régi kegyelmes tetteid, hűséged, amelyet esküvel fogadtál Dávidnak?

51 Gondolj, Uram, szolgád gyalázatára, amit lelkemben szenvedek sok néptől! Zsolt 44,10-17

52 Mert gyaláznak ellenségeid, Uram, gyalázzák fölkented lába nyomát.

53 Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen, ámen!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában