MÁTÉ EVANGÉLIUMA

1. fejezet

Jézus Krisztus származása

1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. 2Sám 7,12; Ézs 11,1; Lk 2,4; ApCsel 2,30; Róm 1,3; Gal 3,16; Jel 22,16

2 Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.

3 Júda fia volt a Támártól született Pérec és Zerah, Pérec fia Hecrón, Hecrón fia pedig Rám.

4 Rám fia volt Ammínádáb, Ammínádáb fia Nahsón, Nahsón fia Szalmón.

5 Szalmón fia volt Ráhábtól Bóáz, Bóáz fia Ruthtól Óbéd, Óbéd fia Isai.

6 Isai fia volt Dávid király.Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.

7 Salamon fia volt Roboám, Roboám fia Abijjá, Abijjá fia pedig Ászá.

8 Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfát fia Jórám, Jórám fia Uzzijjá.

9 Uzzijjá fia volt Jótám, Jótám fia Áház, Áház fia Ezékiás.

10 Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia Ámón, Ámón fia Jósiás.

11 Jósiás fia pedig Jekonjá és testvérei, a babiloni fogságba vitel idején. 2Kir 24,14; Jer 27,20

12 A babiloni fogságba vitel után: Jekonjá fia volt Sealtíél, Sealtíél fia Zerubbábel.

13 Zerubbábel fia volt Abíhúd, Abíhúd fia Eljákím, Eljákím fia pedig Azór.

14 Azór fia volt Cádók, Cádók fia Jákín, Jákín fia Elíhúd.

15 Elíhúd fia volt Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákób.

16 Jákób fia volt József, férje annak a Máriának, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.

17 Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.

Jézus Krisztus születése

18 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Lk 1,27.35

19 Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja.

20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.

21 Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Lk 1,31.77; 2,21; ApCsel 4,12

22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:

23 „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. Ézs 7,14

24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt,

25 de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Lk 2,7.21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában