LUKÁCS EVANGÉLIUMA

3. fejezet

Keresztelő János

1 Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Liszániász volt,

2 Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

3 Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára,

4 ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! Ézs 40,3-5

5 Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává:

6 és meglátja minden halandó az Isten szabadítását.”

7 A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjék, ezt mondta: Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Mt 12,34; 23,33

8 Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.

9 A fejsze pedig már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik.

10 A sokaság pedig megkérdezte tőle: Akkor hát mit tegyünk? ApCsel 2,37

11 János így válaszolt nekik: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék!

12 Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Mt 21,31-32

13 Nekik ezt mondta: Semmivel se hajtsatok be többet a megszabottnál!

14 Megkérdezték tőle a katonák is: Mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felelte: Senkit ne bántalmazzatok, senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal!

15 Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben mind azt fontolgatták, vajon nem János-e a Krisztus,

16 János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket,

17 kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: csűrébe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

18 Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek.

19 Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet Heródiásért, a testvére feleségéért, és minden gonosz tettéért, Heródes Mt 14,3-4

20 mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost.

Jézus megkeresztelkedése

21 Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég,

22 leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. Zsolt 2,7

Jézus nemzetségi táblázata

23 Jézus ekkor mintegy harmincesztendős volt, és úgy gondolták róla, hogy József fia, ez pedig Élié;

24 ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkíé, ez Jannajé, ez Józsefé,

25 ez Mattitjáé, ez Ámószé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggajé,

26 ez Mahaté, ez Mattitjáé, ez Simíé, ez Jószeké, ez Jódáé;

27 ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtíélé, ez Nérié,

28 ez Melkíé, ez Addíé, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré;

29 ez Jósuáé, ez Elíézeré, ez Jórímé, ez Mattáté, ez Lévié,

30 ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákímé;

31 ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattattáé, ez Nátáné, ez Dávidé,

32 ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné,

33 ez Ammínádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Hecróné, ez Pérecé, ez Júdáé;

34 ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré,

35 ez Szerúgé, ez Reúé, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé,

36 ez Kénáné, ez Arpaksadé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké;

37 ez Metúselahé, ez Énóké, ez Járédé, ez Mahalalélé, ez Kénáné,

38 ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában