JÁNOS EVANGÉLIUMA

7. fejezet

Jézus Jeruzsálemben a lombsátrak ünnepén

1 Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni.

2 Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátrak ünnepe. 3Móz 23,33-43; 5Móz 16,13

3 Testvérei ekkor ezt mondták neki: Menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a tetteidet, amelyeket cselekszel!

4 Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertté magadat a világ előtt!

5 Mert a testvérei sem hittek benne.

6 Jézus pedig így szólt hozzájuk: Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas.

7 Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak.

8 Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el.

9 Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában.

10 Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem titokban.

11 A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: Hol van ő?

12 És sokat suttogtak róla a tömegben: némelyek azt mondták róla, hogy jó ember, mások viszont azt, hogy nem az, sőt félrevezeti a népet.

13 De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól.

Jézus nyilvánosan tanít a templomban

14 Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett.

15 A zsidók csodálkoztak ezen, és ezt kérdezték: Hogyan ismerheti ez az Írást, hiszen nem is tanulta?

16 Jézus így válaszolt nekik: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem.

17 Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok.

18 Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság.

19 Nem Mózes adta-e nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? ApCsel 7,53

20 A sokaság erre ezt mondta: Ördög van benned! Ki akar téged megölni?

21 Jézus így válaszolt nekik: Egyetlen dolgot cselekedtem, és ti mindnyájan csodálkoztok rajta.

22 Gondoljátok meg: a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek – nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van –, és szombaton is körülmetélitek az embert. 1Móz 17,10-13; 3Móz 12,3

23 Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy Mózes törvénye ne sérüljön, akkor miért haragusztok énrám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton?

24 Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet!

25 A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek: Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni?

26 És íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Lehet, hogy a vezetők meggyőződtek arról, hogy ő a Krisztus?

27 Csakhogy róla tudjuk, honnan való; amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való. Zsid 7,3

28 Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok; de én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek.

29 Én ismerem őt, hiszen tőle való vagyok, és ő küldött el engem.

30 El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája.

Jézus az élő vizet ígéri

31 A sokaságból többen hittek benne, és ezt mondták: Amikor eljön a Krisztus, vajon több jelt tesz majd, mint amennyit ez tett?

32 Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt.

33 Jézus ekkor így szólt: Még egy kis ideig veletek vagyok, azután elmegyek ahhoz, aki elküldött engem.

34 Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.

35 A zsidók erre így beszéltek egymás között: Hová akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani?

36 Miféle beszéd ez: Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?

37 Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 3Móz 23,36; Jel 22,17

38 Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ézs 58,11

39 Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Jn 14,16-17; 16,7; 2Kor 3,17

Ellentétes vélemények Jézusról

40 A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: Valóban ő a próféta. 5Móz 18,15

41 Mások így szóltak: Ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták: Csak nem Galileából jön el a Krisztus?

42 Nem azt mondta-e az Írás, hogy a Krisztus Dávid magvából és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt? Zsolt 132,11; Mik 5,1

43 Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban:

44 némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét.

45 A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: Miért nem hoztátok ide?

46 A szolgák így feleltek: Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő.

47 A farizeusok ezt mondták nekik: Titeket is megtévesztett?

48 Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki?

49 De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott!

50 Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk:

51 Elítéli-e az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? 5Móz 1,16-17; ApCsel 15,16

52 Azok pedig így válaszoltak neki: Talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta.

53 Ezután mindenki hazament.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában