ÉZSAIÁS KÖNYVE

65. fejezetA bálványimádás

1 Megkereshettek volna, de nem kérdeztek, megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, itt vagyok! – mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Róm 10,20

2 Kitártam kezemet naphosszat az engedetlen nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem a saját feje után. 4Móz 14,11.22.27 ; Péld 1,24 ; Jer 7,24-28 ; Róm 10,21

3 Ez a nép csak bosszant engem, dacol velem szüntelen. Kertekben mutatnak be áldozatot, téglaoltárokon tömjéneznek. Ézs 1,29 ; 66,17

4 Sírkamrákban üldögélnek, kriptákban töltik az éjszakát, disznóhúst esznek, és undorító moslék van az edényükben. 3Móz 11,7 ; 19,31 ; 5Móz 14,3.8 ; Ézs 57,3-9 ; 66,17

5 Azt mondják: Maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok! Olyanok ezek, mintha egész nap égő tűz füstje csavarná orromat. 5Móz 32,22 ; Zsolt 50,3 ; 97,3 ; Ez 38,18-19 ; 44,19 ; Hag 2,12-13

6 Föl van ez írva nálam. Nem hallgatok, amíg meg nem fizettem. De megfizetek nekik, ahogy megérdemlik! Zsolt 79,12 ; Jer 32,18

7 Ezt mondja az Úr: A ti bűneitekért, de egyben őseitek bűneiért is, akik a hegyeken tömjéneztek, és a halmokon gyaláztak engem, régi tetteik büntetését mérem ki rájuk. 2Móz 20,5 ; Jer 16,18 ; Ez 20,28 ; Hós 4,13

Az Úr megmenti híveit

8 Ezt mondja az Úr: Ha mustot találnak a szőlőfürtben, ezt mondják: Ne pusztítsd el, mert áldás van benne! Ugyanígy bánok majd szolgáimmal is: nem pusztítom el valamennyit. 1Móz 18,26-32 ; Ézs 6,13 ; 17,5-6

9 Adok még Jákóbnak utódokat, Júdának is, akik hegyeimet öröklik. Választottaim veszik birtokukba, szolgáim laknak rajta. Zsolt 69,36-37

10 A Sárón juhok legelője lesz, az Ákór-völgy marhák delelője, népem birtoka; azoké, akik engem keresnek. Józs 7,26 ; Ézs 33,9

11 De nektek, akik elhagyjátok az Urat, elfeledkeztek szent hegyemről, a szerencseistennek terítetek asztalt, a sorsistennőnek öntötök italáldozatot, *A héber szövegben a két isten neve: Gád és Meni áll

12 fegyver lesz a sorsotok, valamennyien a vágóhídra kerültök. Mert szóltam, de nem feleltetek, beszéltem, de nem hallgattatok rám, hanem azt tettétek, amit rossznak látok, azt választottátok, ami nem tetszik nekem. Péld 1,24 ; Ézs 5,24 ; 50,2 ; 66,4 ; Jer 7,13

13 Azért ezt mondja az én Uram, az Úr: Szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek! Szolgáim inni fognak, ti pedig szomjaztok! Szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent vallotok! Péld 13,25 ; Ézs 25,6-8 ; Mt 22,1-14 ; Jel 19,9

14 Szolgáim ujjongani fognak örvendező szívvel, ti pedig majd fájó szívvel kiáltoztok, és jajgattok összetört lélekkel! Ézs 50,11

15 Neveteket csak átok formájában hagyjátok választottaimra: Így öljön meg az én Uram, az Úr! – Szolgáinak pedig más nevet ad. 4Móz 5,21 ; Ézs 62,2 ; Jer 29,22 ; Jel 2,17

16 Mert aki áldást mond a földön, az igaz Isten nevével mond áldást, és aki esküszik a földön, az igaz Istenre esküszik. Feledésbe mennek a régi bajok, eltűnnek szemem elől. 5Móz 6,13 ; 2Krón 15,14 ; Ézs 19,18 ; 45,23 ; Jer 4,2

Új teremtés

17 Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ézs 41,18 ; 51,16 ; 66,22 ; 2Pt 3,13 ; Jel 21,1

18 Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Ézs 62,5 ; 66,10

19 Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. Ézs 25,8 ; 35,10 ; 51,11 ; 62,5 ; Jel 21,4

20 Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öregember, aki magas kort ne érne. Mert a legfiatalabb is százévesen hal meg, és aki nem ér meg száz évet, átkozottnak számít. Zak 8,4-5

21 Házakat építenek, és ők laknak majd bennük, szőlőket ültetnek, és ők élvezik majd azoknak gyümölcsét. Ézs 62,8 ; Ám 9,14

22 Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy majd más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké, és amiért megdolgoztak, választottaim maguk élvezhetik. 5Móz 28,30 ; Jób 14,7 ; Ézs 6,13 ; 62,8-9 ; Ám 9,14

23 Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ők és leszármazottaik. Fil 2,16

24 Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. Jób 14,15 ; Ézs 30,19 ; 58,9

25 A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az Úr. 1Móz 3,14 ; Ézs 11,6-9