ÉZSAIÁS KÖNYVE

13. fejezet

Jövendölés Babilon pusztulásáról

1 Fenyegető jövendölés Babilon ellen, amelyet látomásban kapott Ézsaiás, Ámóc fia: Ézs 21,1-10; 47,1-15; Jer 50,1-46; 51,1-58

2 Jelezzetek a kopár hegyről, hangosan kiáltsatok nekik! Integessetek, hogy vonuljanak be a nemesek kapuin! Ézs 5,26

3 Én már parancsot adtam megszentelt harcosaimnak, és elhívtam vitézeimet, akik végrehajtják haragomat, és vigadoznak fenségemnek.

4 Zúgás hallik a hegyeken, nagy nép zúgásához hasonló, országok morajlása hallik, összegyűlt nemzetek morajlása. A Seregek Ura megszemléli a harcra kész sereget.

5 Jönnek messze földről, az ég széléről: az Úr és vele haragjának eszközei, hogy elpusztítsák az egész földet. Ézs 10,5; Jer 50,25

6 Jajgassatok, mert közel van már az Úr napja, pusztulás jön a Mindenhatótól. Jóel 1,15; 2,1; Mt 3,7.10; Jel 6,17; 11,18

7 Ezért ellankad minden kéz, megdermed minden ember szíve. Ez 7,17

8 Megrémülnek, kínzó fájdalmak fogják el őket, vonaglanak, mint a vajúdó asszony. Riadtan néznek egymásra, és az arcuk ég a szégyentől. Zsolt 48,7; Ézs 26,17; Jer 49,24; 50,43; Jn 16,21

9 Jön már az Úr napja kegyetlenül, féktelen, izzó haraggal. Pusztává teszi a földet, kipusztítja róla a vétkeseket.

10 Az ég csillagai és csillagképei nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa. Ézs 34,4; Ez 32,7; Jóel 2,10; 4,15; Ám 8,9; Mt 24,29; Mk 13,24-25; Lk 21,25; Jel 6,12-14; 8,12

11 Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom. Ézs 2,11-17; 10,12; Jer 50,29; Dán 4,27; ApCsel 12,22-23

12 Ritkábbá teszem a halandót a színaranynál, és az embert Ófír aranyánál.

13 Ezért megrendítem az eget, és megindul helyéből a föld a Seregek Urának dühétől, izzó haragjának napján. Hag 2,6

14 Akkor majd mint a felzavart gazella, és mint a nyáj, amelyet nem terelget senki, mindenki elindul a maga népe felé, mindenki szertefut a maga hazájába. Jer 50,16

15 Mindenkit leszúrnak, akit csak elérnek, akit megfoghatnak, karddal ejtik el.

16 Csecsemőiket szemük láttára a falhoz verik, házaikat kifosztják, asszonyaikat megerőszakolják. Zsolt 137,9; Hós 10,14; 14,1; Náh 3,10

17 Íme, ellenük indítom a médeket, akik ezüsttel nem törődnek, és aranyban nem gyönyörködnek. Ézs 45,1-2; Jer 51,28

18 Íjukkal leterítik az ifjakat, és nem irgalmaznak az újszülötteknek; nem szánják meg a gyermekeket. 2Kir 8,12; 15,16; Jel 18,2

19 Úgy jár majd Babilon, az országok ékessége, a káldeusok fenséges dísze, ahogyan elpusztította Isten Sodomát és Gomorát. 1Móz 19,24-25; Ézs 1,9; Jer 50,40

20 Nem telepszik le ott többé senki, nem lakik ott senki a jövő nemzedékek során. Nem sátoroz ott az arab, nem deleltetnek ott pásztorok, Ézs 34,13-15; Jer 50,39

21 hanem pusztai vadak tanyáznak ott, és baglyokkal telnek meg házaik. Struccok laknak majd ott, és démonok szökdelnek ott.

22 Hiénák üvöltöznek kastélyaikban, gyönyörű palotáikban sakálok. Bizony, hamar eljön ennek az ideje, nem késnek napjai!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában