MÓZES ELSŐ KÖNYVE

10. fejezet

Nóé utódai

1 Ezek a leszármazottai Nóé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek, akiknek az özönvíz után születtek fiaik. 1Móz 9,18-19

2 Jáfet fiai: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász. 1Krón 1,5-7

3 Gómer fiai: Askenáz, Rífat és Tógarmá.

4 Jáván fiai: Elísá, Tarsís, Kittím és Dódáním.

5 Ezektől ágaztak szét országaikba a szigetlakó népek, mindegyik a maga nyelve alapján, nemzetségeik és népeik szerint.

6 Hám fiai: Kús, Micrajim, Pút és Kánaán. 1Krón 1,8-10

7 Kús fiai: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká. Ramá fiai: Sába és Dedán.

8 Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön.

9 Hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Ezért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.

10 Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sineár földjén volt.

11 Arról a földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rehóbót-Írt, Kelahot

12 és Reszent, ezt a nagy várost Ninive és Kelah között.

13 Micrajim nemzette a lúdiakat, anámiakat, lehábiakat és naftúhiakat, 1Krón 1,11-16

14 a patrósziakat, a kaszlúhiakat és a kaftóriakat. Innen származtak a filiszteusok.

15 Kánaán nemzette elsőszülöttét, Szidónt, azután Hétet,

16 meg a jebúsziakat, az emóriakat, a girgásiakat,

17 a hivvieket, az arkiakat és a színieket,

18 az arvadiakat, a cemáriakat és a hamátiakat. Azután elszéledtek a kánaániak nemzetségei,

19 úgyhogy a kánaániak területe Szidóntól Gerár irányában Gázáig, Sodoma, Gomora, Admá és Cebójim irányában Lesáig terjedt.

20 Ezek Hám fiai nemzetségük, nyelvük, országaik és népeik szerint.

21 Születtek gyermekei Sémnek is, aki Héber összes fiainak ősatyja, Jáfetnek pedig testvérbátyja volt. 1Krón 1,17-23

22 Sém fiai: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd és Arám.

23 Arám fiai: Úc, Húl, Geter és Mas.

24 Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert.

25 Hébernek is született két fia: az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében váltak szét a föld népei. Testvérének Joktán volt a neve.

26 Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot,

27 Hadórámot, Úzált és Diklát,

28 Óbált, Abímáélt és Sábát,

29 Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.

30 Lakóhelyük Mésától Szefár irányában a keleti hegyekig terjedt.

31 Ezek Sém fiai nemzetségük, nyelvük, országaik és népeik szerint.

32 Ezek Nóé fiainak a nemzetségei, származásuk szerint népekre tagolódva. Ezektől ágaztak szét a népek a földön az özönvíz után. 1Móz 10,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában