PÁL MÁSODIK LEVELE TIMÓTEUSHOZ

4. fejezetAz evangéliumi szolgálat hű betöltése

1 Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek:

2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

3 Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük.

4 Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. *mondákhoz: Vö. az 1Tim 1,4 jegyzetével

5 Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

Pál elvégezte futását

6 Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Fil 2,17

7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, ApCsel 20,24 ; 1Kor 9,24

8 végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.

Pál helyzete és üzenetei

9 Igyekezz minél előbb hozzám jönni,

10 mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Thesszalonikába, Kreszcensz pedig Galáciába, Titusz meg Dalmáciába. Kol 4,14 ; Filem 24 ; 2Kor 8,23 ; Gal 2,3 ; Tit 1,4

11 Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. ApCsel 12,12.25 ; 13,13 ; 15,37-39

12 Tikhikoszt elküldtem Efezusba. ApCsel 20,4 ; Ef 6,12-22 ; Kol 4,7-8

13 Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz; hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. ApCsel 20,6

14 Alexandrosz, a rézműves sok rosszat követett el ellenem. Megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. 1Tim 1,20 ; Zsolt 62,13 ; Péld 24,12 ; Róm 2,6

15 Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek.

16 Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé!

17 De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából. 1Kor 15,32

18 Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

Üdvözletek, áldás

19 Köszöntsd Priszkát és Akvilát meg Onésziforosz háza népét! ApCsel 18,2 ; 2Tim 1,16-17

20 Erasztosz Korinthusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegen. ApCsel 19,22 ; 20,4 ; 21,29 ; Róm 16,23

21 Igyekezz a tél beállta előtt megjönni! Köszönt téged Eubulosz, Pudensz, Linosz, Klaudia és a testvérek mind.

22 Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek!