PÁL ELSŐ LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ

4. fejezet

Intés megszentelődésre

1 Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre.

2 Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében.

3 Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól,

4 hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, 1Pt 3,7

5 nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent;

6 és senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. 5Móz 32,35; Zsolt 94,1-2

7 Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre.

8 Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki Szentlelkét is rátok árasztja.

Intés a csendes munkára

9 A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre,

10 és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben,

11 és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek.

12 A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.

A feltámadás rendje Krisztus eljövetelekor

13 Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.

14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.

15 Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Jn 14,2-3; 1Kor 15,51-52

16 Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak,

17 azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

18 Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában