SOFÓNIÁS KÖNYVE

1. fejezetA harag napja

1 Az Úr igéje, a melyet szólt Sofóniásnak, a Kusi fiának, a ki Gedáliás fia, a ki Amariás fia, a ki Ezékiás fia, Jósiásnak * az Amon fiának idejében. [u'2 Kir. 21,23.24. 22,1.']

2 Elvesztek, mindent elvesztek e föld színéről, azt mondja az Úr.

3 Elvesztek embert és barmot; elvesztem az ég madarait, és a tenger halait és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt; az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr.

4 És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt;

5 Azokat is, a kik a háztetőkön az ég seregének * hajlonganak; és azokat, a kik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő Molokjokra is; [u'2 Kir. 23,12.13. Jer. 19,13.']

6 Azokat is, a kik elfordultak az Úr követésétől, * és a kik nem keresik az Urat és nem tudakoznak felőle. [u'Ez\xe9k. 8,16.']

7 Hallgass az Úr Isten orczája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, * megszentelte az ő hivatalosait. [u'Ez\xe9k. 39,17\u201320.']

8 És lészen az Úr áldozatának napján: megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, a kik idegen öltözetbe öltöztek.

9 És megfenyítem mindazt, a ki a küszöbön ugrál ama napon, a kik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg az ő uroknak házát.

10 És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kiáltó szózat a hal-kaputól fogva, és jajgatás az alsó városból, és nagy recsegés a halmok felől.

11 Jajgassatok, ti, a kik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész kalmár nép, * kivágattatik minden, a ki ezüstöt mér. [u'H\xf3s. 12,7.']

12 És lészen az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, a kik saját seprejökön * hevernek, a kik ezt mondják szívökben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. [u'Mik. 3,11.12.']

13 És gazdagságuk prédává lesz, házaik pedig pusztává. Építnek házakat, de nem lakják, és * plántálnak szőlőket, de nem iszszák azoknak borát. [u'5 M\xf3z. 28,30.39.']

14 Közel van az Úrnak nagy * napja, közel van és igen siet; az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. [u'Jer. 39,1.2.']

15 Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja; pusztításnak és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhőnek * és borúnak napja. [u'\xc1m\xf3s 5,18.']

16 Kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen!

17 És megszorongatom az embereket és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérök, mint a por, és testök, mint szemét.

18 Sem ezüstjök, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet; mert véget vet, * bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának. [u'Jer. 39,9.']