ZAKARIÁS KÖNYVE

7. fejezetNem a testi böjtben, hanem a könyörület munkáiban gyönyörködik az Úr

1 És lőn a Dárius király negyedik esztendejében, hogy szóla az Úr Zakariáshoz a kilenczedik hónapnak, a * Kiszlévnek negyedikén, [u'Nehem. 1,1.']

2 Mikor elküldék az Isten házába Saréczert és Régem-Méleket és társait, hogy esedezzenek az Úr színe előtt,

3 Éshogy megkérdezzék a papokat, a kik a Seregek Urának házában vannak, és megkérdezzék a prófétákat is: Sírjak-é az ötödik hónapban ésbőjtöljek-é, a mint cselekedtem azt néhány esztendő óta?

4 Szóla ekkor a Seregeknek Ura nékem, mondván:

5 Szólj az ország minden népének és a papoknak, mondván: Mikor bőjtöltetek és gyászoltatok az ötödik és hetedik hónapban, és pedig hetven esztendeig: avagy bőjtölvén, nékem bőjtöltetek-é?

6 És mikor ettetek, és mikor ittatok: avagy nem magatoknak ettetek és magatoknak ittatok-é?

7 Avagy nem ezeka beszédek-é azok,a melyeket szólott vala az Úr az előbbi próféták által, mikor még Jeruzsálem népes és gazdag vala a körülte levő városokkal együtt, és mind a déli táj, mind a lapály-föld népes vala?

8 És szóla az Úr Zakariásnak, mondván:

9 Így szólt a Seregeknek Ura, mondván: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon kiki az ő felebarátjával!

10 Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne * sarczoljatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. [u'2 M\xf3z. 22,21. \xc9sa. 1,23.']

11 De nem akarák meghallani, sőt vállaikat vonogaták, és bedugák füleiket, hogy ne halljanak.

12 Szívöket is megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, a melyeket a Seregeknek Ura küldött vala az ő lelke által, az elébbi próféták által. És igen felgerjedt vala a Seregeknek Ura.

13 És lőn, hogy a mint én kiáltottam és nem hallották meg: úgy * kiáltottak, de nem hallottam meg, azt mondja a Seregeknek Ura; [u'\xc9sa. 1,15. Jer. 14,11.12.']

14 Hanem szétszórtam őket * mindenféle nemzetek közé, a kik nem ismerték őket, és puszta lőn utánok a föld, hogy senki azonsem át nem megy, sem meg nem tér. Így tevék pusztává a kívánatos földet. [u'2 Kir. 17,6.7. 2 Kr\xf3n. 36,21.']