PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

3. fejezetMinden ember kivétel nélkül bűnös, és érdem nélkül, hit által lesz igazzá

1 Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?

2 Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit. * [u'r\xe9sz 9,4. Zsolt. 147,19.20.']

3 De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét? * [u'r\xe9sz 9,6. 11,29. 2 Tim. 2,13.']

4 Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember * pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és † győzedelmes légy, mikor vádolnak téged. [u'Zsolt. 116,11.'] ; [u'Zsolt. 51,6.']

5 Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. * [u'J\xf3b 4,17.18.']

6 Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? * [u'1 M\xf3z. 18,25.']

7 Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös?

8 Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abbóljó származzék? – a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.

9 Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak; * [u'Gal. 3,22.']

10 A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; * [u'Zsolt. 14,3. 53,2.4.']

11 Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.

12 Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

13 Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. * [u'Zsolt. 5,10. 140,4.']

14 Szájok * telve átkozódással és keserűséggel. [u'Zsolt. 10,7.']

15 Lábaik gyorsak a vérontásra. * [u'\xc9sa. 59,7.8.']

16 Útjaikon romlás és nyomorúság van.

17 És a békességnek útját nem ismerik.

18 Nincs isteni félelem az ő szemök előtt. * [u'Zsolt. 36,2.']

19 Tudjuk pedig, * hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. [u'Gal. 3,10.22.']

20 Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: * mert a bűn ismerete † a törvény által vagyon. [u'Gal. 2,16.'] ; [u'R\xf3m. 7,7.']

21 Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, * a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; † [u'r\xe9sz 1,17.'] ; [u'Csel. 10,43.']

22 Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs * különbség, [u'Gal. 3,28.']

23 Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

24 Megigazulván ingyen az ő kegyelméből * a Krisztus Jézusban való váltság által, [u'r\xe9sz 5,1. Ef\xe9z. 2,8.']

25 Kit az Isten eleve rendelt * engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, [u'1 J\xe1n. 2,2.']

26 Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.

27 Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által. * [u'r\xe9sz 4,2. 1 Kor. 1,29.31. Ef\xe9z. 2,9.']

28 Azt tartjuk tehát, * hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. [u'Gal. 2,16.']

29 Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. * [u'\xc9sa. 49,6. Ef\xe9z. 4,5.']

30 Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit * által. [u'r\xe9sz 4,11.12. Gal. 3,8.']

31 A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt * megerősítjük. [u'Gal. 3,24.']