PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

12. fejezetKeresztyén életszabályok

1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. * [u'r\xe9sz 6,13.']

2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, * hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. [u'Ef\xe9z. 4,23. 1 Thess. 4,3.']

3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; * hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a † hit mértékét. [u'Pr\xe9d. 7,16.'] ; [u'1 Kor. 12,11.']

4 Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:

5 Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. * [u'1 Kor. 12,12.13.27. Ef\xe9z. 4,11.12.']

6 Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük;* [u'1 Kor. 12,4.']

7 Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; * [u'1 P\xe9t. 4,10.11.']

8 Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje. * [u'2 Kor. 9,7.']

9 A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. * [u'\xc1m\xf3s 5,15.']

10 Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; * a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. [u'Zsid. 13,1.2. 1 P\xe9t. 1,22.']

11 Az igyekezetben ne legyetekrestek; lélekben buzgók legyetek;az Úrnak szolgáljatok.

12 A reménységben * örvendezők; a háborúságban tűrők; † a könyörgésben ** állhatatosak; [u'Fil. 4,4.'] ; [u'Zsid. 10,36.'] ; [u'Luk. 18,1.']

13 A szentek * szükségeire adakozók legyetek;a vendégszeretetet † gyakoroljátok. [u'1 Kor. 16,1.'] ; [u'Zsid. 13,1.2.']

14 Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. * [u'M\xe1t. 5,44. Luk. 23,34. Csel. 7,60.']

15 Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. * [u'1 Kor. 12,26.27.']

16 Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne * kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek † timagatokban. [u'Fil. 2,2.'] ; [u'P\xe9ld. 3,7.']

17 Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. * A tisztességre gondotok legyen minden ember † előtt. [u'M\xe1t. 5,39.'] ; [u'2 Kor. 8,21.']

18 Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. * [u'Zsid. 12,14.']

19 Magatokért bosszút ne * álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én † megfizetek, ezt mondja az Úr. [u'3 M\xf3z. 19,18. M\xe1t. 5,39.'] ; [u'5 M\xf3z. 32,35.']

20 Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. * [u'P\xe9ld. 25,21.22. M\xe1t. 5,44.45.48.']

21 Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.