JÁNOS JELENÉSEKRŐL

7. fejezetA tizenkét törzsből elpecsételtek

1 Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.

2 És láték más angyalt feljőni napkelet felől, a kinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, a kinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,

3 Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük * a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. [u'r\xe9sz 9,4. Ez\xe9k. 9,4.']

4 És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, * az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. [u'r\xe9sz 14,1.']

5 A Júda nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt vala;a Ruben nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;

6 Az Áser nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Nafthali nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;

7 A Simeon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;

8 A Zebulon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt.

A minden népekből megváltottak üdvözült sokasága

9 Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden * nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba † öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; [u'r\xe9sz 5,9.'] ; [u'r\xe9sz 3,5. 6,11.']

10 És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a * mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé! [u'Zsolt. 3,9. r\xe9sz 12,10. 19,1.']

11 Az angyalok * pedig mindnyájan a királyiszék, a Vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyiszék előtt arczczal leborulának, és imádák az Istent, [u'r\xe9sz 5,11.']

12 Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen.

13 Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba * vannak öltözve, kik és honnét jöttek? [u'r\xe9sz 3,18.']

14 És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és * megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. [u'\xc9sa. 1,18. Zsid. 9,14.']

15 Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és a ki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát * felettök. [u'\xc9sa. 4,5. Ez\xe9k. 37,27.']

16 Nem éheznek * többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap † nem tűz rájok, sem semmi hőség: [u'\xc9sa. 49,10.'] ; [u'Zsolt. 121,6.']

17 Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl * Isten az ő szemeikről minden könyet. [u'r\xe9sz 21,4. \xc9sa. 25,8.']