JÁNOS JELENÉSEKRŐL

20. fejezetA sátán ezer évre megkötöztetik: első feltámadás

1 És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek * kulcsa, és egy nagy láncz a kezében. [u'r\xe9sz 9,1.']

2 És megfogá a sárkányt, azt * a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre, [u'r\xe9sz 12,9. 2 P\xe9t. 2,4.']

3 És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy * kevés időre. [u'vers 7.8.']

4 És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; * és látámazoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért † és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták ** a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak †† a Krisztussal ezer esztendeig. [u'1 Kor. 6,2.'] ; [u'r\xe9sz 1,9. 6,9. 19,10.'] ; [u'r\xe9sz 13,12.16.'] ; [u'R\xf3m. 8,17.']

5 A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.

6 Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második * halálnak; hanem lesznek az Istennek és a † Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. [u'r\xe9sz 2,11.'] ; [u'r\xe9sz 1,6. 5,10. 1 P\xe9t. 2,5.9. \xc9sa. 61,6.']

Góg és Mágóg

7 És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az * ő fogságából. [u'vers 3.']

8 És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a * Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse † őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye. [u'Ez\xe9k. 38,2.'] ; [u'r\xe9sz 16,14.']

9 És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.

10 És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, * a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. [u'r\xe9sz 19,20.']

Az utolsó ítélet

11 És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.

12 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek * nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely † az életnek könyve;és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik ** szerint. [u'D\xe1n. 7,10.'] ; [u'r\xe9sz 3,5. 13,8. 21,27. 2 M\xf3z. 32,32. Zsolt. 69,29. Fil. 4,3.'] ; [u'r\xe9sz 2,23. 22,12. Zsolt. 62,13. Jer. 17,10. 32,19. M\xe1t. 16,27. R\xf3m. 2,6. 1 Kor. 3,8. 2 Kor. 5,10.']

13 És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik * szerint. [u'vers 12.']

14 A pokol pedig és a * halál vettetének a tűznek † tavába. Ez a ** második halál, a tűznek tava. [u'1 Kor. 15,26. 54,55.'] ; [u'r\xe9sz 19,20.'] ; [u'r\xe9sz 2,11. 21,8.']

15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.