JÁNOS JELENÉSEKRŐL

2. fejezetKrisztus levele az efézusi gyülekezethez és felvigyázójához

1 Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, a ki jár * a hét arany gyertyatartó között: [u'r\xe9sz 1,13.']

2 Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;

3 És terhetviseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.

4 De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.

5 Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat * kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. [u'r\xe9sz 1,20.']

6 De az megvan benned, hogy a Nikolaiták * cselekedeteit gyűlölöd, a melyeket én is gyűlölök. [u'vers 15.']

7 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az * élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van. [u'r\xe9sz 22,2. 1 M\xf3z. 2,9.']

Krisztus levele a smirnai gyülekezethez és felvigyázójához

8 A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, a ki * halott vala és él: [u'r\xe9sz 1,17.18.']

9 Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és * nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. [u'r\xe9sz 3,9.']

10 Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek * koronáját. [u'r\xe9sz 3,11.']

11 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem árt * a második halál. [u'r\xe9sz 20,14. 21,8.']

12 A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, a kinél a kétélű éles kard * van: [u'r\xe9sz 1,16. 19,15. Zsid. 4,12.']

13 Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, a hol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, a ki megöleték nálatok, a hol a Sátán lakik.

14 De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, a kik a Bálám tanítását * tartják, a ki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. [u'4 M\xf3z. 25,1.2.3. 31,16.']

15 Így vannak nálad is, a kik a Nikolaiták * tanítását tartják, a mit gyűlölök. [u'vers 6.']

16 Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok * azok ellen számnak kardjával. [u'r\xe9sz 1,16. 19,15.21.']

17 A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, * és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja. † [u'2 M\xf3z. 16,32\u201334.'] ; [u'r\xe9sz 3,12.22.4.']

Krisztus levele a thiatirai gyülezetehez és felvigyázójához

18 A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei * olyanok, mint a tűzláng, és a kinek lábai hasonlók az ízzó fényű † érczhez: [u'r\xe9sz 1,14. 19,12.'] ; [u'r\xe9sz 1,15.']

19 Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.

20 De van valami kevés * panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, † a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a ** bálványáldozatokból egyenek. [u'vers 14.'] ; [u'1 Kir. 16,31.'] ; [u'Csel. 15,20.']

21 Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg.

22 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.

23 És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék * és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek † szerint. [u'Zsolt. 7,10.'] ; [u'r\xe9sz 20,12. 22,12. Zsolt. 62,13. Jer. 17,10. 32,19. M\xe1t. 16,27. R\xf3m. 2,6. 1 Kor. 3,8. 2 Kor. 5,10.']

24 Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet,

25 Hanem a mi * nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. [u'r\xe9sz 3,11.']

26 És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;

27 És uralkodik * rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól: [u'r\xe9sz 12,5. 19,15. Zsolt. 2,9.']

28 És adom annak a hajnalcsillagot. * [u'r\xe9sz 22,16. 2 P\xe9t. 1,19.']

29 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.