JÁNOS JELENÉSEKRŐL

18. fejezetBabilon leomlása

1 És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.

2 És kiálta teljeserejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, * leomlott † a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, ** minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. [u'r\xe9sz 14,8. \xc9sa. 21,9. Jer. 51,8.'] ; [u'r\xe9sz 16,19. 17,5.'] ; [u'\xc9sa. 13,21. 34,11.13.14.']

3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, * és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. [u'r\xe9sz 17,2.']

4 És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki * belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: [u'\xc9sa. 48,20. 52,11. Jer. 50,8. 51,6. 2 Kor. 6,17.']

5 Mert az ő bűnei * az égig hatottak, és megemlékezett az † Isten az ő gonoszságairól. [u'Jer. 51,9.'] ; [u'r\xe9sz 16,19.']

6 Fizessetek * úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. [u'Zsolt. 137,8. Jer. 50,15.']

7 A mennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy * ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. [u'\xc9sa. 47,7.8.']

8 Ennekokáért egy * nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel † égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, a ki megbünteti őt. [u'\xc9sa. 47,9.'] ; [u'r\xe9sz 17,16.']

Királyok, kalmárok és hajósok jajgatása. Öröm a mennyben

9 És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele * paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják, [u'r\xe9sz 17,2.']

10 Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, * Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted! [u'r\xe9sz 14,8.']

11 A föld kalmárai * is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi; [u'Ez\xe9k. 27,36.']

12 Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csináltminden edényt;

13 És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.

14 És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod.

15 Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván,

16 És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a mely öltözött * gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett aranynyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság! [u'r\xe9sz 17,4.']

17 És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.

18 És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, * és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz? [u'r\xe9sz 14,11. 19,3.']

19 És port hányván * az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában! [u'J\xf3zs. 7,6. J\xf3b. 2,12.']

20 Örülj * ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel. [u'5 M\xf3z. 32,43. \xc9sa. 44,23. 49,13. Jer. 51,48.']

21 És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy * sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik. [u'Jer. 51,64.']

22 És hárfásoknak * és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned; [u'\xc9sa. 24,8. Ez\xe9k. 26,13.']

23 És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és * menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid † valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek. [u'Jer. 7,34. 16,9. 25,16.'] ; [u'\xc9sa. 23,8.']

24 És abban prófétáknak és szenteknek * vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön. [u'r\xe9sz 17,6.']