JÁNOS JELENÉSEKRŐL

17. fejezetBabilon, a vörös fenevadon ülő nő, a Bárány által legyőzetik

1 És jöve egy a hét * angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának † kárhoztatását, a ki a sok vizen ül; ** [u'r\xe9sz 15,6.7.'] ; [u'N\xe1h. 3,4.'] ; [u'Jer. 51,13.']

2 A kivel paráználkodtak a * föld királyai, és az ő paráznaságának † borával megrészegedtek a föld lakosai. [u'r\xe9sz 18,3.9.'] ; [u'r\xe9sz 14,8. Jer. 51,7.']

3 És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje * és tíz szarva vala. [u'r\xe9sz 13,1.']

4 Öltözött * vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, [u'r\xe9sz 18,16.']

5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; * a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. [u'r\xe9sz 14,8. 16,19. 18,2.']

6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől * és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. [u'r\xe9sz 18,24.']

7 És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.

8 A fenevad, * a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe † e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van. [u'r\xe9sz 11,7. 13,1.4.'] ; [u'r\xe9sz 3,5. 13,8. 20,12. 21,27. 2 M\xf3z. 32,32.']

9 Itt az elme, a melyben van * bölcseség. A hét † fő a hét hegy, a melyen az asszony ül; [u'r\xe9sz 13,18.'] ; [u'r\xe9sz 13,1.']

10 Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideigkell annak megmaradni.

11 A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.

12 A tíz * szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. [u'r\xe9sz 13,1. D\xe1n. 7,20.24.']

13 Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.

14 Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura * és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is. [u'r\xe9sz 19,16. 1 Tim. 6,15.']

15 És monda nékem: A vizek, * a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek † azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. [u'vers 1.'] ; [u'\xc9sa. 8,7.']

16 És a tíz * szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik † őt tűzzel. [u'vers 12.13.'] ; [u'r\xe9sz 18,8.']

17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

18 És az asszony, * a melyet láttál, ama nagy † város, a melynek királysága van a földnek királyain. [u'vers 4.5.'] ; [u'r\xe9sz 16,19.']