JÁNOS JELENÉSEKRŐL

13. fejezetA tengerből jövő hétfejű vadállat

1 És láték egy fenevadat feljőni a * tengerből, a melynek hét feje és tíz † szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. [u'r\xe9sz 11,7.'] ; [u'D\xe1n. 7,7.']

2 És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány * adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat. [u'r\xe9sz 12,3.9.']

3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követéa fenevadat.

4 És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, * ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele? [u'r\xe9sz 11,7. 17,8.']

5 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét * hónapig. [u'r\xe9sz 11,2.']

6 Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.

7 Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és * őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. [u'r\xe9sz 11,7. D\xe1n. 7,21.']

8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva * az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e † világ alapítása óta. [u'r\xe9sz 3,5. 20,12. 21,27. 2 M\xf3z. 32,32. Zsolt. 69,29. Fil. 4,3.'] ; [u'1 P\xe9t. 1,20.']

9 Ha van füle valakinek, hallja!

10 Ha valaki fogságba visz mást, ő isfogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, * fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése † és hite. [u'M\xe1t. 26,52.'] ; [u'r\xe9sz 14,12.']

A földből jövő kétszarvú vadállat (hamis próféta)

11 Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;

12 És az előbbi fenevadnak * minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala; [u'vers 1\u20133. r\xe9sz 19,20.']

13 És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. * [u'M\xe1t. 24,14. 2 Thess. 2,9.']

14 És elhiteti * a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, † de megelevenedett. [u'r\xe9sz 19,20.'] ; [u'vers 3.']

15 És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad * képét, megölessenek, [u'r\xe9sz 19,20.']

16 Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra * bélyeget tegyenek; [u'r\xe9sz 19,20.']

17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,hanem csak a kin a fenevad * bélyege van, vagy neve, vagy nevének † száma. [u'r\xe9sz 14,9.11.'] ; [u'vers 18.']

18 Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.