JÁNOS JELENÉSEKRŐL

11. fejezetAz Isten templomának megmérése. Két tanúbizonyság megöletik és ismét feltámad

1 És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, a kik abban imádkoznak.

2 De a tornáczot, a mely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét * hónapig. [u'r\xe9sz 13,5.']

3 És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer * kétszáz hatvan napig. [u'r\xe9sz 12,6.']

4 Ezek az a két * olajfa, és a két gyertyatartó, a melyek a földnek Istene előtt állanak. [u'Zak. 4,2.3.11.14.']

5 És ha valaki akar nékik ártani, tűz * származik az ő szájokból, a mely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. [u'2 Kir. 1,10.12.']

6 Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső * ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, † és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. [u'1 Kir. 17,1.'] ; [u'2 M\xf3z. 7,19.20.']

7 És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő * fenevad hadakozik † ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket. [u'r\xe9sz 13,1.'] ; [u'r\xe9sz 13,7. D\xe1n. 7,21.']

8 És az ő holttesteik feküsznekama nagy * városnak utczáin, a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett. [u'r\xe9sz 17,2.5. 18,10.']

9 És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.

10 És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.

11 De három és fél nap mulva életnek lelke adaték Istentől ő beléjök, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, a kik őket nézik vala.

12 És hallának nagy szózatot az égből, a mely ezt mondja vala nékik: Jőjjetek fel ide. És felmenének az égbe felhőben; és láták őket az ő ellenségeik.

13 És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak * tizedrésze elesék; és megöleték a földindulásban hétezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsőséget. [u'vers 8.']

14 A második * jaj elmúlt; ímé a harmadik jaj hamar eljő. [u'r\xe9sz 8,13. 9,12.']

A hetedik trombitaszó

15 A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, a melyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, a ki örökkön * örökké uralkodik. [u'r\xe9sz 12,10. 19,6.']

16 És a huszonnégy Vén, a ki * az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orczájára és imádá az Istent, [u'r\xe9sz 4,4.']

17 Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál és a ki eljövendő vagy; mert a te nagy * hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. [u'r\xe9sz 1,4.8. vers 15.']

18 És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, * és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj † a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják. [u'r\xe9sz 6,15\u201317.'] ; [u'M\xe1t. 25,31\u201340. Luk. 22,28\u201330.']

19 És megnyilatkozék * az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének † ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső. [u'r\xe9sz 15,5.'] ; [u'2 M\xf3z. 25,10\u201316.']