JÁNOS JELENÉSEKRŐL

1. fejezetElőszó és beköszöntő

1 Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniök * hamar: Ő pedig elküldvén aztaz ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak, [u'r\xe9sz 22,6.']

2 A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott.

3 Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, * és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert † az idő közel van. [u'r\xe9sz 22,7.'] ; [u'r\xe9sz 22,10. Jak. 5,8. 1 P\xe9t. 4,7.']

4 János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki van, * a ki vala és a ki eljövendő; és a hét lélektől, a † mely az ő királyiszéke előtt van, [u'r\xe9sz 4,8.'] ; [u'r\xe9sz 4,5.']

5 És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,

6 És tett minket királyokká és papokká * az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. [u'r\xe9sz 5,10. 20,6. 1 P\xe9t. 2,9. 2 M\xf3z. 19,6.']

7 Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja * őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt † e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. [u'J\xe1n. 19,37.'] ; [u'Zak. 12,10. M\xe1t. 24,30.']

8 Én vagyok az Alfa * és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható. [u'r\xe9sz 21,6. 22,13.']

A megdicsőült Emberfiának megjelenése

9 Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus * bizonyságtételéért. [u'r\xe9sz 6,9. 19,10. 20,4.']

10 Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy * trombitáét, [u'r\xe9sz 4,1.']

11 A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa * és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában. [u'vers 8.']

12 Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;

13 És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig * érő ruhába öltözve, és † mellénél aranyövvel körülövezve. [u'r\xe9sz 14,14. D\xe1n. 7,13.'] ; [u'D\xe1n. 10,5.']

14 Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei * olyanok, mint a tűzláng; [u'r\xe9sz 2,18. 19,12. D\xe1n. 10,6.']

15 És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek * zúgása. [u'r\xe9sz 14,2.']

16 Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő * vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikorfénylik az ő erejében. [u'r\xe9sz 2,16. 19,15. Zsid. 4,12.']

A hét csillag és hét gyertyatartó titka

17 Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté * az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és † az Utolsó, [u'D\xe1n. 8,18. 10,9.10.'] ; [u'r\xe9sz 2,8.']

18 És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek * örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. [u'R\xf3m. 6,9.']

19 Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek:

20 A hét csillag titkát, a melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, * és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet. [u'Malak. 2,7.']