ZSOLTÁROK KÖNYVE

89. fejezetA Dávid házának Isten igéretéből vett vigasztalása

1 Az Ezrahita * Ethán tanítása. [u'1 Kir. 4,31. 1 Kr\xf3n. 15,19.']

2 Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!

3 Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, mondván:

4 Szövetséget kötöttem az én * választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak: [u'2 S\xe1m. 7,11\u201316. 23,5.']

5 Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.

6 És az egek * dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében. [u'Zsolt. 19,2.']

7 Mert a felhőkben * kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s kiolyan, mint az Úr, az istenek fiai között? [u'2 M\xf3z. 15,11. Zsolt. 86,8.']

8 Igen rettenetes Isten őa szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a * kik körülte vannak. [u'D\xe1n. 7,10.']

9 Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod * körülvesz téged. [u'vers 4.35.']

10 Te uralkodol * a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat. [u'J\xf3b 9,8.']

11 Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet.

12 Tieid az egek, a * föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad. [u'Zsolt. 24,1.2. 50,12.']

13 Az északot és a * délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek. [u'J\xf3b 9,3.']

14 A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos.

15 Igazság és jogosság * a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt. [u'vers 9. Zsolt. 97,2.']

16 Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a * te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram! [u'\xc9sa. 2,5.']

17 A te nevedben * örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak. [u'Zsolt. 105,3.']

18 Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a * mi szarvunkat is. [u'Zsolt. 75,11. 132,17.']

19 Mert az Úr a mi * paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk. [u'Zsolt. 84,10.12.']

20 Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam * a vitéznek, felmagasztaltam a népből † választottat; [u'2 S\xe1m. 3,18.'] ; [u'Zsolt. 78,70.71. 2 S\xe1m. 7,8.9.']

21 Megtaláltam Dávidot, az * én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt, [u'1 S\xe1m. 13,14.']

22 A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt.

23 Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt;

24 Mert ő * előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. [u'Zsolt. 18,1\u201351.']

25 És vele lesz az én hűségem * és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel † az ő szarva. [u'Zsolt. 61,8.'] ; [u'Zsolt. 132,17.18.']

26 És rávetem az ő kezét a * tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre. [u'Zsolt. 72,8. 2 S\xe1m. 8,12\u201315. 10,19.']

27 Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és * szabadításom kősziklája! [u'Zsolt. 18,2.']

28 Én meg * elsőszülöttemmé teszem őt ésfelebbvalóvá a föld † királyainál. [u'Zsolt. 2,7.'] ; [u'2 S\xe1m. 8,12. 10,19.']

29 Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én * szövetségem bizonyos maradő vele. [u'2 S\xe1m. 7,16. 23,5.']

30 És az ő magvát * örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait. [u'2 S\xe1m. 7,12\u201316.']

31 Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint;

32 Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat:

33 Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat;

34 De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.

35 Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el * nem változtatom. [u'vers 4.9.']

36 Megesküdtem * egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot? [u'vers 4. Zsid. 9,13.17.']

37 Az ő magva * örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. [u'2 S\xe1m. 7,16. Luk. 1,32.33.']

38 Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela.

39 De te mégis* elvetetted és megútáltad őt,és megharagudtál a te felkentedre. [u'1 Kir. 9,2. 4\u20139.']

40 Felbontottad a te szolgáddal kötöttszövetséget, földre * tiportad az ő koronáját. [u'2 Kir. 21,11\u201316. 25,8\u201311.']

41 Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit.

42 Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt.

43 Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.

44 Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harczban.

45 Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted.

46 Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.

47 Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, és* ég a te haragod, mint a tűz? [u'Zsolt. 79,5. 77,8.']

48 Emlékezzél meg rólam: mily rövidaz * élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait! [u'Zsolt. 90,9.10.']

49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson * halált smegszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela. [u'Zsid. 9,27. Zsolt. 49,11.']

50 Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél * Dávidnak a te hűséges voltodra! [u'vers 4.36.']

51 Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek gyalázatjáthordozom keblemben,

52 A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.

53 Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.