PÉLDABESZÉDEK

21. fejezetIsten gondviselése igazgatja az emberek szívét és útait

1 Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!

2 Az embernek minden úta * igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr. [u'r\xe9sz 16,2.']

3 Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább * szereti az Úr az áldozatnál. [u'\xc9sa. 1,11\u201316. H\xf3s. 6,6.']

4 A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.

5 A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra * van;valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut. [u'r\xe9sz 10,4. 13,4.']

6 A hamisságnak * nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, a kik a halált keresik. [u'r\xe9sz 10,2.']

7 Az istentelenek * pusztítása magával ragadja őket; mert nem akartak igazságot cselekedni. [u'r\xe9sz 5,22. Jak. 5,1\u20135.']

8 Tekervényes a bűnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz.

9 Jobb a tető * ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban. [u'r\xe9sz 25,24.']

10 Az istentelennek lelke kiván gonoszt; ésaz ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő felebarátja.

11 Mikor a csúfolót büntetik, * az együgyű lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt. [u'r\xe9sz 19,25.']

12 Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek.

13 A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.

14 A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást.

15 Vígasság az igaznak igazat cselekedni; * de ijedelem a hamisság cselekedőinek. [u'r\xe9sz 10,23.']

16 Az ember, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.

17 Szűkölködő ember lesz, a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!

18 Az igazért váltságdíj * az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen büntettetik meg. [u'r\xe9sz 11,8.']

19 Jobb lakozni a pusztának * földén, mint a feddődő és haragos asszonynyal. [u'vers 9.']

20 Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt.

21 A ki követi az igazságot és * az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet. [u'r\xe9sz 22,9.']

22 A hősök városába felmegy * a bölcs, és lerontja az ő bizodalmoknak erejét. [u'Pr\xe9d. 9,15\u201317.']

23 A ki megőrzi száját és nyelvét, megtartja * életét a nyomorúságtól. [u'r\xe9sz 18,21.']

24 A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, a ki haragjában kevélységet cselekszik.

25 A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem * akarnak dolgozni. [u'r\xe9sz 19,15. 22,13. 26,14.']

26 Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, * és nem tartóztatja meg adományát. [u'Zsolt. 37,26.']

27 Az istentelenek áldozatja * útálatos; kivált mikor gonosz tettért viszi. [u'r\xe9sz 15,8.']

28 A hazug bizonyság * elvész; a ki pedig jólfigyelmez, örökké szól. [u'r\xe9sz 19,5.9.']

29 Megkeményíti az istentelen ember az ő orczáját; az igaz pedig jól rendeli az ő útát.

30 Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács * az Úr ellen. [u'r\xe9sz 19,21.']

31 Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré * a megtartás! [u'Zsolt. 33,17.']