PÁL LEVELE A FILIPPIBELIEKHEZ

4. fejezetIntés egyetértésre, az Úrban való örömre, imádkozásra és minden jóra

1 Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim! * [u'r\xe9sz 1,8.2.12.3. 1 Thess. 2,19.20.']

2 Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. * [u'r\xe9sz 2,2. 1,27. R\xf3m. 15,5.']

3 Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvákaz életnek könyvében. * [u'r\xe9sz 1,27. 1 Thess. 2,2. R\xf3m. 16,3.4.12. Csel. 16,12.13.14. Jel. 3,5. 13,8. 2 M\xf3z. 32,32.33. D\xe1n. 12,1. Luk. 10,20.']

4 Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! * [u'r\xe9sz 1,29. 4,10. 3,1. 1 Thess. 5,6. 2 Kor. 6,10. R\xf3m. 5,3. 8,28.38.39.']

5 A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! * [u'r\xe9sz 3,20. Jak. 5,9. M\xe1t. 5,16. R\xf3m. 12,17.19.']

6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. * [u'vers 19. M\xe1t. 6,25\u201334. 1 P\xe9t. 5,7. Ef\xe9z. 6,18. 1 Tim. 5,5. Kol. 1,9. 1 Thess. 5,17.18. Kol. 3,17.']

7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. * [u'vers. 9. Kol. 3,15. J\xe1n. 14,27. R\xf3m. 14,17. 8,18\u201329. Gal. 5,17. 1 P\xe9t. 1,5. J\xe1n. 17,11.']

8 Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok. * [u'r\xe9sz 2,1. R\xf3m. 12,17\u201321. Ef\xe9z. 5,9.']

9 A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. * [u'vers 4.7. r\xe9sz 3,15.17. 1 Kor. 11,1.']

Az apostol köszönete a filippibeliektől vett jótéteményért

10 Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. * [u'r\xe9sz 3,1. 4,4. 2,25.30. 1,5.7.9. 2 Kor. 8,1.2.']

11 Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. * [u'1 Tim. 6,6.8. 2 Kor. 6,4\u201310. 1 Kor. 4,11\u201314.']

12 Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. * [u'1 Kor. 4,11. 2 Kor. 11,7. 22\u201333. 12,10.']

13 Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. * [u'r\xe9sz 3,3. 2 Kor. 12,9. 1 Tim. 1,12. 2 Tim. 2,1. 4,17. 1 Kor. 1,31.']

14 Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. * [u'r\xe9sz 1,5.7. R\xf3m. 12,13.']

15 Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom hirdetésénekkezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül: * [u'2 Kor. 6,11. Gal. 3,1. Csel. 17,14.15. 18,2.3. 2 Kor. 11,9. 8,1\u20134. 1 Kor. 9,11. R\xf3m. 15,27.']

16 Mert márThessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre. * [u'2 Thess. 3,8.9.']

17 Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. * [u'r\xe9sz 4,11\u201313. 1,11. 2,16. M\xe1t. 25,40. 2 Kor. 9,6\u201310. Gal. 6,7\u201310.']

18 Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit küldöttetek,mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. * [u'r\xe9sz 2,25. Zsid. 13,16. R\xf3m. 12,1. Ef\xe9z. 5,2. 3 M\xf3z. 1,9.13.17. H\xf3s. 6,6. 1 P\xe9t. 2,5.']

19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. * [u'r\xe9sz 1,3. 2 Kor. 9,8. R\xf3m. 10,12. 11,33. Ef\xe9z. 1,18. 3,16. Kol. 1,27.']

20 Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. * [u'R\xf3m. 11,36. Ef\xe9z. 3,21. 2 Kor. 9,15. R\xf3m. 1,21. 15,6. J\xe1n. 20,17. Gal. 1,5.']

Befejezés és áldás

21 Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak. * [u'r\xe9sz 1,4\u20137. 1,1. 1 Thess. 5,26.27. Gal. 1,2.']

22 Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók.

23 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.