PÁL LEVELE A FILIPPIBELIEKHEZ

3. fejezetÓvás az ámítóktól. A Jézus Krisztus ismeretének nagy volta és a hitből való igazság

1 Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos. * [u'r\xe9sz 4,4. Gal. 5,22.']

2 Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől: * [u'r\xe9sz 1,15\u201318. Zsolt. 22,17.21. \xc9sa. 56,11. P\xe9ld. 26,11.17. Jel. 22,15. 5 M\xf3z. 23,18. \xc9sa. 66,3. M\xe1t. 7,6. 15,26. 2 Kor. 11,13. Gal. 5,11.12. 5 M\xf3z. 10,16. Jer. 4,4. Ef\xe9z. 2,11. R\xf3m. 2,25\u201329. 16,17.']

3 Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, a kik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk: * [u'Kol. 2,11. R\xf3m. 4,11. Zsid. 7,16. 9,9.14. R\xf3m. 8,9.13.14.15.26.27. 12,1. 1 Kor. 3,16.17. 6,19. J\xe1n. 4,23.24. 6,63. 2 Kor. 11,18.']

4 Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább; * [u'Gal. 2,15. R\xf3m. 3,1.2. 2 Kor. 11,21.']

5 Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok,zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, * [u'2 Kor. 11,22. Csel. 23,6. 1 M\xf3z. 17,9\u201314. 35,16\u201320. R\xf3m. 9,7\u201311. 1 S\xe1m. 9,1.2. R\xf3m. 11,1. Gal. 1,14. Csel. 26,5.']

6 Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam. * [u'Csel. 9,1.2. 1 Kir. 19,10. Zsolt. 69,10. 1 Kor. 15,9. Luk. 1,6.']

7 De a melyek nékem egykornyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. * [u'r\xe9sz 1,21. M\xe1t. 13,44\u201346. R\xf3m. 3,1.2. 9,4. 2,17.23.']

8 Sőt annakfelette mostis kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, * [u'\xc9sa. 53,11. Gal. 6,13.14.']

9 És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: * [u'R\xf3m. 3,21.22. 9,30.31. 2 Kor. 5,17. Gal. 2,16.20. R\xf3m. 1,17. 5,9\u201311. 8,4.17.30. 10,5\u201311.4.3.5.']

10 Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; * [u'r\xe9sz 1,29. 2 Kor. 8,9. Gal. 4,9. Ef\xe9z. 3,19. 2 Kor. 4,10.11.16\u201318. 1 Kor. 15,17. R\xf3m. 4,25. 8,34. Kol. 1,24. R\xf3m. 8,17. 2 Tim. 2,10.']

11 Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. * [u'2 Kor. 4,14. R\xf3m. 8,29. 1 Kor. 15,22.']

12 Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogymár tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. * [u'r\xe9sz 2,3.12. 1 Tim. 6,12.19. Jer. 20,7.']

13 Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:

14 De egyet cselekszem,azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. * [u'1 Kor. 9,24. 2 Tim. 4,7.8. 2 Thess. 2,13.14. Ef\xe9z. 1,18.4.4.']

Intés mennyei polgárokhoz illő életre

15 Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk,ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek: * [u'vers 13. r\xe9sz 1,6. Ef\xe9z. 4,12\u201314. 1,17. Kol. 1,9. J\xe1n. 6,45. Gal. 5,25.']

16 Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. * [u'r\xe9sz 1,27. R\xf3m. 12,16. Gal. 6,16.']

17 Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, a kik úgy járnak, a miképen mi néktek példátok vagyunk. * [u'r\xe9sz 15,1. 1 Kor. 4,16. 11,1. 2 Kor. 9,2.']

18 Mert sokan járnak másképen,kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei; * [u'vers 2. Gal. 6,14. R\xf3m. 8,7. 3,8. Gal. 5,13.']

19 Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindiga földiekkel törődnek. * [u'2 Kor. 11,15. R\xf3m. 16,17.18. 1 Kor. 6,13. \xc9sa. 3,10. Kol. 3,2.']

20 Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; * [u'Ef\xe9z. 2,6. 1 Kor. 1,7. Kol. 1,13. Ef\xe9z. 2,19. Luk. 10,20. 1 Thess. 1,10. J\xe1n. 15,19. R\xf3m. 8,18.23. Luk. 18,7.8. 21,28.']

21 Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. * [u'R\xf3m. 12,1. 1 Kor. 6,13. 15,50\u201354.35.36.44.48. 2 Kor. 5,1. R\xf3m. 8,11. Zsolt. 110,1.2. M\xe1t. 22,44.']