PÁL LEVELE A FILIPPIBELIEKHEZ

2. fejezetEgyességre és alázatosságra int a Krisztus példájával, és arra, hogy kereszténységünket komolyan vegyük

1 Ha annakokáért helye vanKrisztusban az intésnek, ha helye vana szeretet vígasztalásának, ha helye vana Lélekben való közösségnek, ha helye vana szívnek és könyörületességnek, * [u'vers 27.28. 2 Kor. 13,13. R\xf3m. 12,10.16.']

2 Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;

3 Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. * [u'Gal. 5,26. Ef\xe9z. 4,2. 5,21. Kol. 3,12. R\xf3m. 12,10.']

4 Ne nézze kiki a maga hasznát,hanem mindenki a másokét is. * [u'vers 21. 1 Kor. 10,24. 13,4\u20137.']

5 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, * [u'1 P\xe9t. 2,21. Kol. 3,13. Zsid. 12,2.']

6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy őaz Istennel egyenlő, * [u'J\xe1n. 1,1\u20133. R\xf3m. 15,2.3. 1 Kor. 8,6. R\xf3m. 8,3. Gal. 4,4. Kol. 1,13\u201320. J\xe1n. 17,5.']

7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; * [u'Zsid. 2,9\u201314. R\xf3m. 5,15. 1 Kor. 15,21. 2 Kor. 13,4. R\xf3m. 6,9. Csel. 26,23.']

8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. * [u'Zsid. 12,2. Ef\xe9z. 6,5. R\xf3m. 6,16. 5,19. J\xe1n. 4,34. 15,20. 2 Tim. 2,9.']

9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; * [u'r\xe9sz 3,21. R\xf3m. 8,17. \xc9sa. 53,7\u201312. Zsid. 2,9. Ef\xe9z. 1,20\u201322. M\xe1t. 23,12. Jak. 4,10. J\xe1n. 13,31.32. Jel. 3,12. \xc9sa. 42,8. Csel. 2,36. Jel. 19,16.']

10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. * [u'\xc9sa. 45,23. R\xf3m. 14,11. Ef\xe9z. 3,14. Csel. 2,21. 7,59. 9,14.21. J\xe1n. 14,13. 1 Kor. 8,6. Ef\xe9z. 1,20.21. 3,10. 1 P\xe9t. 3,22. Jel. 5,8.11.13.']

11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. * [u'Csel. 2,36. 1 Kor. 8,6. 12,3. R\xf3m. 10,9. 2 Kor. 4,5. 1 Kor. 15,27.28.']

12 Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; * [u'vers 3. r\xe9sz 1,27.30. Csel. 20,31. Ef\xe9z. 6,5. 1 Kor. 2,3. Zsolt. 2,11. 1 P\xe9t. 1,17. 2 Kor. 7,1. Ef\xe9z. 5,21. M\xe1t. 7,3\u20135. R\xf3m. 14,4. Fil. 3,11\u201316. 1 Kor. 9,26.27.']

13 Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. * [u'Ef\xe9z. 1,19. 2 Kor. 3,5. 1 Kor. 12,6. Kol. 1,29. R\xf3m. 7,15.18.']

14 Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; * [u'1 P\xe9t. 4,12. 5,6.']

15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. * [u'r\xe9sz 1,10. M\xe1t. 5,45.48. 1 Thess. 3,13. 5,23. R\xf3m. 8,15.16. 9,8. 5 M\xf3z. 32,5. D\xe1n. 12,3.']

16 Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. * [u'r\xe9sz 1,6. Ef\xe9z. 5,8. 1 Thess. 5,5. Luk. 16,8. 2 Kor. 4,4. J\xe1n. 1,4.9. R\xf3m. 2,19. 2 Kor. 6,14. Kol. 1,13. 2 Tim. 1,10. 1 Kor. 3,14. 15,10. Gal. 2,2. Csel. 20,24.']

17 De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál, mégisörülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; * [u'r\xe9sz 3,1. 4,4. 2 Tim. 4,6. 4 M\xf3z. 15,4\u201310. 28,7. R\xf3m. 15,16.']

18 Azonképen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. * [u'2 Kor. 6,13. 2,3.']

Timótheust és Epafróditust ajánlja

19 Reménylem pedig az Úr Jézusban, hogy Timótheust rövid nap elküldöm tihozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. * [u'r\xe9sz 1,12\u201327. 1,1. 2,2. Csel. 16,1\u20133. Ef\xe9z. 6,22. Kol. 4,8.']

20 Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, a ki igazán szívén viselné dolgaitokat. * [u'1 Kor. 16,10.']

21 Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. * [u'r\xe9sz 1,14\u201317. 4,21. 1 Kor. 10,24. Kol. 4,11. Csel. 15,38.39.']

22 Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképen atyjával a gyermek, együtt szolgált velem az evangyéliom ügyében. * [u'Csel. 16,1.3. 17,14. 1 Kor. 4,17. Fil. 1,1\u20135. Kol. 4,7.']

23 Őt azért reménylem, hogy elküldöm, mihelyt meglátom az én dolgaimat, tüstént; * [u'vers 19.']

24 Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csakhamar el fogok menni. * [u'r\xe9sz 1,21\u201326.']

25 De szükségesnek tartám, hogy Epafróditust, az én atyámfiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok; * [u'vers 17.30. r\xe9sz 4,18. 1,27.30. 4,3.16. 2 Tim. 2,3.']

26 Mivelhogy vágyva vágyott mindnyájatok után, és gyötrődött a miatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt.

27 Mert bizony beteg volt, halálhoz közel; de az Isten könyörült rajta, nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jőjjön szomorúságomra. * [u'Jer. 45,3. Ez\xe9k. 7,26.']

28 Annakokáért hamarabb küldtem őt haza, hogy meglátván őt, ismét örüljetek, és nékem is kisebb legyen a szomorúságom. * [u'vers 27.']

29 Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel; és az ilyeneket megbecsüljétek: * [u'R\xf3m. 16,2. 1 Thess. 5,13.']

30 Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, koczkára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen. * [u'vers 25.1.8.4.17. Zsolt. 107,18. Jel. 12,11. 1 Kor. 16,17. 2 Kor. 12,14.']