PÁL LEVELE FILEMONHOZ

1. fejezetPál közbenjárása Onésimusért, a Filemontól megszökött, de most megtért szolgáért

1 Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak, * [u'vers 5\u20137. Ef\xe9z. 3,1.']

2 És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek: * [u'Kol. 4,15.17. Fil. 2,25. 4,3.']

3 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, * [u'Ef\xe9z. 1,15.16. 1 Kor. 1,4. Fil. 1,3. 1 Thess. 1,2.']

5 Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában, * [u'1 Kor. 13,13. Gal. 5,6. 1 Thess. 1,3.8. 3,6.']

6 Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által. * [u'Fil. 2,1. 1 Kor. 1,9. 10,16. 2 Kor. 8,9. 1 Kor. 12,4\u201311. Ef\xe9z. 1,3. Gal. 6,6.']

7 Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia. * [u'vers 1.6.9. Gal. 5,6. Kol. 4,11. Fil. 4,1.']

8 Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő, * [u'vers 5.7.19. 1 Kor. 4,15.']

9 A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak; * [u'vers 6.7. 1 Kor. 13,1. Csel. 7,58. Csel. 28,17.23.']

10 Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért, * [u'1 Kor. 4,14.15. Gal. 4,19. 1 Tim. 1,2. Tit. 1,3. 1 P\xe9t. 5,13.']

11 A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos, * [u'vers 10.13.15. M\xe1t. 5,30. 2 Tim 2,21. 4,11. Fil. 1,22. 1 Kor. 16,18.']

12 Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz! * [u'vers 17.']

13 Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért szenvedettfogságomban; * [u'vers 9.19. Fil. 2,20. 1 Kor. 16,17.']

14 De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. * [u'vers 20.21. 2 Kor. 9,7. 1 P\xe9t. 5,2.']

15 Mert talán azért vált meg tőledideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza; * [u'1 M\xf3z. 45,5.']

16 Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mintszeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban. * [u'J\xe1n. 15,15. vers 10.12. 1 Tim. 6,2. 1 Kor. 7,21.22. Gal. 3,28. Kol. 3,11.']

17 Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet. * [u'vers 6.']

18 Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel. * [u'vers 19.']

19 Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy aztne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. * [u'2 Kor. 10,1. Gal. 5,2. Ef\xe9z. 3,1. Kol. 1,23. 2 Kor. 9,4. Luk. 9,25.']

20 Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: vídámítsd meg az én szívemet az Úrban! * [u'vers 5.6.7. 17\u201319.']

21 Bízván a te engedelmességedben, ígyírtam néked, tudván, hogy annál, a mit mondok, többet is fogsz cselekedni. * [u'vers 8.']

22 Egyúttal pedig készíts nékem szállást; mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. * [u'Fil. 1,19. 1,26.']

23 Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban, * [u'Kol. 4,10\u201314. 1,7. Ef\xe9z. 4,1. Fil. 1,13.']

24 Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás ésLukács, az én munkatársaim.

25 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyena ti lelketekkel!