ABDIÁS KÖNYVE

1. fejezetJövendölés a kárörvendő Edomiták büntetéséről és Izráel megváltásáról

1 Abdiás látása. Így szól az Úr Isten Edomról: * Hírt hallottunk az Úrtól! És hírnök küldetett a népekhez: keljetek fel és támadjunk reá haddal! [u'Jer. 49,14.']

2 Ímé, kicsinynyé tettelek a népek között; felettébb útálatos * vagy. [u'Jer. 49,15.']

3 Szíved kevélysége csalt meg téged, ki szikla-hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, a ki mondja az ő szívében: Ki vonhatna le engem * a síkra?! [u'Jer. 49,16.']

4 Ha oly magasra szállnál is, * mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet: onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr. [u'Jer. 49,16.']

5 Ha tolvajok * törnének reád, avagy éjjeli rablók, (hogy elpusztíttattál!), nem annyitlopnának-é, a mennyielegendő?! Ha szőlőszedők jönnének reád, nem hagynának-é gerezdeket?! [u'Jer. 49,9.']

6 Mennyire kifosztogatták * Ézsaut; felkutatták rejtett kincseit! [u'Jer. 49,10.']

7 A határig űznek ki összes frigytársaid; megcsalnak, levernek szövetségeseid; kenyeredet tőrül vetik alád. Nincsen benne okosság!

8 Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem vesztem-é ki a bölcseket * Edomból, és az értelmet az Ézsau hegyéről?! [u'Jer. 49,7.8.']

9 És megrémülnek a te vitézeid, oh Témán! hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az öldöklés * által. [u'Jer. 49,22.']

10 A Jákób öcséd ellen elkövetetterőszakért * szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre! [u'Ez\xe9k. 25,7.8.12. 35,5\u20137. \xc1m\xf3s 1,11.']

11 A mikor vele szembeálltál; a mikor serege idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot vetettek: olyan voltál te is, mint bármelyik közülök.

12 De ne gyönyörködjél * öcsédnek napján, az ő szerencsétlenségének napján; és ne örvendj a Júda fiain az ő veszedelmök napján, és ne kérkedjél a szorongattatás napján. [u'Zsolt. 137,7. Ez\xe9k. 25,3.6.8. 26,2.']

13 Ne törj be népem kapuján nyomorúságuk napján; ne gyönyörködjél te is a baján nyomorúsága napján; és ne nyúlj az ő jószágához nyomorúsága napján;

14 A résre se állj fel menekülőit elveszíteni; és ne áruld el az ő megmaradottait a szorongattatás napján!

15 Mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen. A mint cselekedtél, * úgy cselekesznek veled; a mit te fizettél, visszaszáll fejedre. [u'Ez\xe9k. 25,12.14. J\xf3el 1,15.']

16 Mert a mint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen * az összes népek; bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. [u'Jer. 25,15.17. J\xf3el 3,1\u201315.']

17 De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az, és a Jákób háza * birtokba veszi az ő örökségét. [u'vers 21. \xc1m\xf3s 9,15. J\xf3el 3,5.']

18 És a Jákób háza tűz lészen, és a József háza láng; az Ézsau * háza pedig pozdorja; és meggyújtják és megemésztik őket, és nem marad meg senki Ézsau házából, mert az Úr szólott. [u'\xc1m\xf3s 9,12.']

19 A déliek örökség szerint bírják az Ézsau hegyét, a síkon lakók pedig a Filiszteusokat. És örökség szerint bírják az Efraim mezőit és Samaria mezőit; Benjámin pedig a Gileádot.

20 Izráel fiainak ez a száműzött serege azokat, a melyek a Kananeusoké, mind Sarfátig; a jeruzsálemi száműzöttek pedig, a kik Szefarádban vannak, elfoglalják majd a déli városokat.

21 És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét; és az Úré lesz * a királyság. [u'vers 17.']