MÓZES IV. KÖNYVE

28. fejezetA mindennapi áldozat törvénye

1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ügyeljetek, hogy az én áldozatomat, * kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul a maga idejében áldozzátok nékem. [u'3 M\xf3z. 1,2\u201311.']

3 És mondd meg nékik: Ez a tűzáldozat, a melyet áldozzatok az Úrnak: egy esztendős, ép bárányokat, naponként kettőt, szüntelen való egészen égőáldozatul.

4 Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estennen készítsd el.

5 És egy efa lánglisztnek tizedrészét ételáldozatul, megelegyítve * egy hin sajtolt olajnak negyedrészével. [u'2 M\xf3z. 29,38\u201341.']

6 Eza szüntelen való egészen égőáldozat, a mely Sinai hegyen szereztetett kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak.

7 Annak italáldozatja pedig egy hinnek * negyedrésze egy-egy bárányhoz. A szenthelyen adj italáldozatot, jó borból az Úrnak. [u'r\xe9sz 15,5.']

8 A másik bárányt készítsd el estennen, a reggeli ételáldozat és annak italáldozatja szerint készítsd el azt, jóillatú tűzáldozatul az Úrnak.

A szombati és újholdi áldozat

9 Szombatnapon pedig áldozz két ép bárányt, esztendősöket, és két tized efalisztlángot olajjal elegyített ételáldozatul, annak italáldozatjával egybe.

10 Ez a szombati egészen égőáldozat szombatonként, a szüntelen való egészen égőáldozaton és annak italáldozatján kivül.

11 A ti hónapjaitok kezdetén is áldozzatok az Úrnak * egészen égőáldozatul két fiatal tulkot, egy kost, és hét egyesztendős, ép bárányt. [u'r\xe9sz 10,1.10.']

12 És egy-egy tulok mellé olajjal elegyített három tized efa lánglisztet ételáldozatul, egy-egy kos mellé pedig olajjal elegyített két tized efa lánglisztet ételáldozatul.

13 És egy-egy bárány mellé egy-egy tized efa lisztlángot olajjal elegyítve ételáldozatul; égőáldozat ez, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.

14 Az azokhoz való italáldozat pedig legyen fél hin bor egy tulok mellé, egy harmad hin egy kos mellé, és egy negyed hin egy bárány mellé. Ez a hónapos egészen égőáldozat mindenhónap kezdetén, az esztendőnek hónapjai szerint.

15 És egy kecskebakot is készítsetek el bűnért való áldozatul az Úrnak, a szüntelen való egészen égőáldozaton kívül, annak italáldozatával egyben.

A páskha-áldozat

16 Az első hónapban pedig, a hónapnak tizennegyedik * napján az Úrnak páskhája van. [u'2 M\xf3z. 12,3. 6\u201311.']

17 És e hónapnak * tizenötödik napján is ünnep van; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek. [u'3 M\xf3z. 23,6.']

18 Első * napon legyen szent gyülekezés; semmi robota munkát ne végezzetek, [u'3 M\xf3z. 23,7.']

19 Hanem tűzáldozatul egészen égőáldozatot vigyetek az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt hetet, a melyek épek legyenek.

20 És azoknak ételáldozata olajjal elegyített lisztláng legyen; három tizedrész efáttegyetek egy tulok mellé, és két tizedrészt egy kos mellé.

21 Egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt tegyetek, a hét bárány szerint.

22 És bűnért való áldozatul egy bakot, hogy engesztelés legyen értetek.

23 A reggeli egészen égőáldozaton kívül, (a mely szüntelen való égőáldozat) készítsétek el ezeket.

24 Ezek szerint készítsetek naponként hét napon át kenyeret, kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak; a szüntelen való egészen égőáldozaton kívül készíttessék az, annak italáldozatjával egyben.

25 A hetedik napon is legyen néktek szent gyülekezésetek; semmi robota munkát ne végezzetek.

A pünkösti áldozat

26 A zsengék napján is, a mikor * új ételáldozatot visztek az Úrnak a ti hetes ünnepeteken: szent gyülekezésetek legyen néktek; semmi robota munkát ne végezzetek. [u'2 M\xf3z. 23,16.']

27 Hanem vigyetek kedves illatul egészen égőáldozatot az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost, és esztendős bárányt hetet.

28 És azokhoz való ételáldozatul olajjal elegyített háromtized efalisztlángot egy tulok mellé, két tizedet egy kos mellé.

29 Egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt, a hét bárány szerint.

30 Egy kecskebakot is, hogy engesztelés legyen értetek.

31 A szüntelen való egészen égőáldozaton és annak ételáldozatján kivül készítsétek ezeket:épek legyenek, azoknak italáldozatjokkal egyben.